you re always making terrible mistakes said the teacher

Câu hỏi:

30/10/2020 40,681

Bạn đang xem: you re always making terrible mistakes said the teacher

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

"You're always making terrible mistakes", said the teacher.

A. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.

B. The teacher complained about his student making terrible mistakes.

Đáp án chủ yếu xác

C. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.

D. The teacher made his students not always make terrible mistakes.

Đáp án B

Kiến thức về cấu hình ngữ pháp

- tobe + always + Ving ~ complain about st/ doing st: ta thán, phàn nàn về điều gì

- make mistakes: vướng lỗi

Dịch đề: "Em luôn luôn vướng những lỗi sai nghiêm nghị trọng", giáo viên thưa.

Dựa vô nghĩa —› sử dụng động kể từ "complain" tương thích nhất

Tạm dịch: Thầy giáo phàn nàn về cậu học viên của ông ấy luôn luôn vướng những lỗi sai nguy hiểm.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

My mother doesn't eye to tướng eye with my father sometimes.

A. see 

B. glance

C. look

D. agree

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He behaved in a very strange way. That surprised bu a lot.

A. What almost surprised bu was the strange way he behaved.

B. He behaved very strangely, which surprised bu very much.

C. His behavior was a very strange thing, that surprised bu most.

D. I was almost not surprised by his strange behavior.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

The plane would have landed easily____ the thick fog.

Xem thêm: khẳng định nào sau đây là đúng

A. unless

B. but for

C. because of 

D. due to

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

In ______most countries, it is compulsory for children to tướng receive primary education.

A. a

B. an

C. the 

D. ϕ

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

UNICEF uses the term 'child protection' to tướng refer for preventing and responding to tướng violence, exploitation and abuse against children and teenagers.

A. uses

B. 'child protection

C. for

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Regarding as one of the leading figures in the development of the short story, O Henry is the author of many well- known American novels.

A. Regarding as

B. leading figures

C. the

D. novels