with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

Đáp án B

- Anxiety /æŋ’zaiəti/ (n): sự lo phiền lắng

Bạn đang xem: with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

E.g: Waiting for him is a time of great anxiety. (Chờ đợi anh ấy là cả một khoảng chừng thời hạn đặc biệt lo ngại.)

- Joy /dʒɔi/ (n): niềm vui

E.g: My daughter jumped for joy at the news. (Con gái tôi vẫn nhảy lên vì như thế sung sướng lúc nghe tin tưởng ê.)

-Confidence /'kɒnfidəns/ (n): sự tự động tin

E.g: He lacked confidences, sánh he didn’t get a job. (Anh ấy thiếu thốn thoải mái tự tin nên không sở hữu và nhận được việc.)

-Boredom /'bɔ:dəm/ (n): sự nhàm chán

E.g: She nearly died of boredom. (Cô ấy sát bị tiêu diệt vì như thế buồn ngán.)

Apprehension /,æpri’henʃən/ (n): sự lo phiền hoảng hồn, lo phiền lắng

E.g: I watched the match result with some apprehension. (Tôi vẫn lo ngại Lúc coi sản phẩm trận đấu.)

Vậy Anxiety ≠ Confidence

=> Đáp án B (Kỳ ganh đua cuối k đang cho tới gn thì sự lo ngại của anh ấy ấy càng tạo thêm ti nấc gn như ko chịu đựng được.)

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Since he failed his exam, he had to   ____for it again

A. pass

B. make

C. take

D. sit

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Don’t worry. He’ll vì thế the job as       __as possible

A. economizing

B. economic

C. economical

D. economically

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Tim’s encouraging words gave me    ____to undertake the task once again.

A. a point

Xem thêm: ...the distance was too far

B. an incentive

C. a resolution

D. a target

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Many applicants find a job interview _______ if they are not well-prepared for it.

A. impressive

B. stressful

C. threatening

D. time-consuming

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

 (A) The shopkeeper warned the boys (B) don’t lean (C) their bicycles (D) against his windows.

A. The

B. don’t

C. their

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

It was necessary lớn divide the movie “Roots” into five parts in order lớn show it on television

A. adapt

B. merge

C. segment

Xem thêm: de thi toán lớp 3 học kì 2

D. transact