which best serves as the title for the passage

      Urbanization degrades the environment, according đồ sộ conventional wisdom. This view has led many developing countries đồ sộ limit rural - urban migration and curb urban expansion. But this view is incorrect. There are a number of reasons urbanization can be good for the environment, if managed properly.
      First, urbanization brings higher productivity because of its positive externalities and economies of scale. Asian urban productivity is more than thở 5.5 times that of rural areas. The same output can be produced using fewer resources with urban agglomeration than thở without. In this sense, urbanization reduces the ecological footprint. The service sector requires urbanization because it needs a concentration of clients. As services generally pollute less than thở manufacturing, this aspect of urbanization is also beneficial đồ sộ the environment.
      Second, for any given population, the high urban mật độ trùng lặp từ khóa is benign for the environment. The urban economics literature shows that compactness is a key determinant of energy use. High mật độ trùng lặp từ khóa can make public transport more viable and reduce the length of trips. Urban living encourages walking and cycling rather than thở driving. Third, environment-friendly infrastructure and public services such as piped water, sanitation, and waste management are much easier and more economical đồ sộ construct, maintain, and operate in an urban setting. Urbanization allows more people đồ sộ have access đồ sộ environment-friendly facilities and services at affordable prices.
     Fourth, urbanization drives innovation, including green technologies. In the long term, environment-friendly equipment, machines, vehicles, and utilities will determine the future of the green economy. Green innovations in Asia's cities will be supported by the region's vast market as the billions of people who will be buying energy-efficient products will create opportunities and incentives for entrepreneurs đồ sộ invest in developing such products. Finally, the higher standard of living associated with urbanization provides people with better food, education, housing, and health care. Urban growth generates revenues that fund infrastructure projects, reducing congestion and improving public health. Urbanization fosters a pro-environment stance among property owners and the middle class, which is crucial for the introduction and enforcement of environmental laws and regulations.
      Of course, urbanization also comes with costs. Millions of people are migrating đồ sộ Asian cities and companies are locating there đồ sộ employ them. Urban sprawl and industrial activities, such as power generation, transportation, construction, garbage and waste disposal, harm the environment. An assessment of the impact of urbanization on the environment must balance its benign and adverse effects.

Bạn đang xem: which best serves as the title for the passage

(Source: https://www.asiapathways-adbi.org/)


Which best serves as the title for the passage?

A. Urban sprawl brings challenges.

B. Five things đồ sộ vì thế in the age of urbanization.

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 6 tập 1

C. Urbanization might actually vì thế some good.

D. Driving force behind urbanization.

Đáp án C

Câu nào là sau đó là mến thống nhất nhằm thực hiện title mang đến đoạn văn?
A. Sự trở nên tân tiến khu đô thị mang về những thử thách.
B. Năm vấn đề cần thực hiện vô thời đại đô thị mới.
C. Đô thị hóa thực sự rất có thể tạo nên một trong những mặt mũi chất lượng.
D. Động lực xúc tiến đô thị mới.
Căn cứ vô vấn đề đoạn đầu:
Urbanization degrades the environment, according đồ sộ conventional wisdom. This view has led many developing countries đồ sộ limit rural - urban migration and curb urban expansion. But this view is incorrect. There are a number of reasons urbanization can be good for the environment, if managed properly. (Đô thị hóa thực hiện suy thoái và khủng hoảng môi trường xung quanh, theo dõi ý kiến thường thì. Quan đặc điểm này vẫn khiến cho nhiều nước đang được trở nên tân tiến giới hạn sự thiên cư vùng quê - trở nên thị và khiên chế sự không ngừng mở rộng khu đô thị. Nhưng quan lại đặc điểm này là ko đúng mực. Có một trong những nguyên nhân đô thị mới rất có thể chất lượng mang đến môi trường xung quanh, nếu như được vận hành đúng cách dán.)
Như vậy, đoạn văn đang được nói tới những mặt mũi chất lượng tuy nhiên đô thị mới rất có thể mang đến.

Xem thêm: cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để