...to the party we could hardly refuse to go

Câu hỏi:

28/03/2020 53,298

Bạn đang xem: ...to the party we could hardly refuse to go

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.
________to the tiệc nhỏ, they could hardly refuse to tướng go.

B. Having been invited

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án là B. Khi nhị mệnh đề nhập câu sở hữu nằm trong công ty ngữ, tớ hoàn toàn có thể rút gọn gàng công ty ngữ một vế, và biến thay đổi về dạng V-ing /V-ed.Chọn đáp án B vì như thế mong muốn nhấn mạnh vấn đề hành vi “được mời” vẫn xẩy ra trước hành vi “đi cho tới bữa tiệc”

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the one that best completes each sentence.
It is believed that the man escaped in a stolen xế hộp.

A.  The man was believed to tướng be escaped in a stolen xế hộp.

B.  The man is believed to tướng be escaped in a stolen xế hộp.

C.  They believed that the man stole the xế hộp.

D.  The man is believed to tướng have escaped in a stolen xế hộp.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.
The bomb________with a loud bang which could be heard all over the town.

A. went up

B. went down

C. went off

D. went on

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which is closest in meaning to tướng the given one.
‘Don’t touch that flower”, the old lady said to tướng the boy.

A.  The old lady warned the boy not to tướng touch that flower.

B.  The old lady warned the boy to tướng touch that flower.

Xem thêm: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6

C.  The old lady insisted the boy on to tướng touch that flower.

D.  The old lady wanted the boy to tướng touch that flower.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.
He had a portrait________as a birthday present for his daughter.

A. paint

B. painting

C. painted

D. to tướng be painted

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which is closest in meaning to tướng the given one.
When we arrived at the airport,________.

A. the plane takes off

B. the plane will take off

C. the plane has already taken off

D. the plane had already taken off

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.
Jane. “Do you think it's going to tướng rain”. Mary. “________”.

A. I don't hope so

B. I don't hope either

C. I hope not

D. I hope not so

Xem thêm: bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK