... to help we will have finished the work

Câu hỏi:

29/08/2021 36,461

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Bạn đang xem: ... to help we will have finished the work

________ to tát help, we will have finished  the work

A. By the time John comes

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án là A

Kiến thức: Mệnh đề chỉ thời hạn / Sự hòa phù hợp thì vô mệnh đề

Giải thích:

Mệnh đề chủ yếu phân tách thì sau này => động kể từ vô mệnh đề chỉ thời hạn phân tách thì lúc này (hiện bên trên đơn, lúc này trả thành).

Loại luôn luôn được những phương án B, C, D bởi sai thì.

by the time: cho tới khi

when: khi

until: cho đến khi

since: từ  khi

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions

Children brought up in a caring environment tend to tát grow more sympathetic towards others

A. loving

B. dishonest

C. healthy

D. hateful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

She began to tát play the piano three years ago

A. She has played the piano since three years.

B. She has played the piano for three years.

C. She doesn’t play the piano now.

D. She stops playing the piano now.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He was (A) so (B) exhausted that he (C) felt asleep (D) at his desk

A.  so

B exhausted

C. feel asleep

Xem thêm: tả em bé tập đi tập nói

D. at

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

The government does not know what to tát bởi with household rubbish in large cities

A. Little does the government know what to tát bởi with household rubbish in large cities.

B. It is unknown what to tát bởi with household rubbish in large cities by the government.

C. Rarely the government knows what to tát bởi with household rubbish in large cities.

D. Hardly any government knows what to tát bởi with household rubbish in large cities.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street

A. take no notice of

B. have no feeling for

C. show respect for

D. pay attention to

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

When the quấn walked into the office, his secretary _______

A.has been typing

B.was typing

C. is typing

D. had typed

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Peter______ a better understanding of Algebra kêu ca we do

A. makes

B. has

C. takes

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

D. gives

TÀI LIỆU VIP VIETJACK