tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8

Bài viết lách Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

A. Phương pháp giải

+ Với từng x: Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

+ Với từng a; b tớ có: Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

. Dấu = xẩy ra khi a+ b = 0 Và Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức . Dấu = xẩy ra khi a- b = 0

• Cho biểu thức A(x):

+ Nếu Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức thì độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức A(x) là a.

+ Nếu Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức thì độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A(x) là a.

+ Nếu Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

+ Nếu Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

+ Với từng A; B tớ có: Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức: A = 6x - x2

A. 9                B. 11                C. 8                D. 13

Lời giải

Ta có:

A = 6x - x2 = -(x2 - 6x)

= -(x2 - 6x + 9) + 9

= -(x - 3)2 + 9

Với từng x tớ có: Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Do bại, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A là 9

Chọn A.

Ví dụ 2. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức B = 6 - 8x - x2

A. 6                B. 22                C. 18                D. 16

Lời giải

Ta có:

B = 6 - 8x - x2 = -(x2 + 8x) + 6

= -(x2 + 8x + 16) + 6 + 16

= -(x + 4)2 + 22

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Do bại, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức B là 22

Chọn B.

Ví dụ 3. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức C = 4x2 + 8x + 10

A . 6                B. 10                C. 12                D. 18

Lời giải

C = 4x2 + 8x + 10 = (2x)2 + 2.2x.2 + 4 + 6

= (2x + 2)2 + 6

Với từng x tớ có: Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Do bại, độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức C là 6

Chọn A.

Ví dụ 4. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Lời giải

Ta có: 2x2 + 4x + 9 = (2x2 + 4x + 2) + 7 = 2(x2 + 2x + 1) + 7 = 2(x + 1)2 + 7

Với từng x, Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Do bại, độ quý hiếm lớn số 1 của A là Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức .

Chọn A.

C. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Lời giải:

Với từng x tớ có: Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Vậy độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A là Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Chọn A.

Câu 2. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức B = 10 - x2

A. 0                B.10                C. -10                D. 9

Lời giải:

Ta có: Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Do bại, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức B là 10

Chọn B.

Câu 3. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A = 4x - 2x2

A. 0                B. 1                C. 4                D. 2

Lời giải:

Ta có;

A = 4x - 2x2 = -2(x2 - 2x)

= -2(x2 - 2x + 1) + 2 = -2(x - 1)2 + 2

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Do bại, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A là 2.

Chọn D.

Câu 4 . Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức C = 4x + 3 - x2

A. 7                B. 4                C. 3                D. -1

Lời giải:

Ta có:

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Do bại, độ quý hiếm lớn số 1 của C là 7.

Chọn A.

Câu 5. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức D = -x2 + 6x - 11

A. -11                B. 6                C. -2                D. 9

Lời giải:

D = -x2 + 6x - 11 = -(x2 - 6x) - 11

= -(x2 - 6x + 9) + 9 - 11

Xem thêm: soạn ngữ văn 7 kết nối tri thức

= -(x - 3)2 - 2

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Giá trị lớn số 1 của biểu thức D là – 2

Chọn C

Câu 6. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức E = 4x - x2 + 1

A. 1                B. 5                C. 3                D. 6

Lời giải:

Ta có:

E = 4x - x2 + 1 = -(x2 - 4x) + 1

= -(x2 - 4x + 4) + 4 + 1

= -(x - 2)2 + 5

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Do bại, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức E là 5.

Chọn B.

Câu 7. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức A = 2x2 + 8x + 11

A. 3                B. 8                C. 11                D. 9

Lời giải:

Ta có:

A = 2x2 + 8x + 11 = 2(x2 + 4x) + 11

= 2(x2 + 4x + 4) - 8 + 11

= 2(x + 2)2 + 3

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức A là 3

Chọn A.

Câu 8. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức E = x2 - 2x + y2 + 4y + 10

A. 1                B. 10                C. 5                D. 8

Lời giải:

Ta có:

E = x2 - 2x + y2 + 4y + 10

= (x2 - 2x + 1) + (y2 + 4y + 4) + 5

= (x - 1)2 + (y + 2)2 + 5

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Do bại, độ quý hiếm nhỏ nhất của E là 5.

Chọn C.

Câu 9. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức D = 4x2 + y2 + 6y + trăng tròn

A. trăng tròn                B. 11                C. 10                D. 16

Lời giải:

Ta có;

D = 4x2 + y2 + 6y + trăng tròn = 4x2 + (y2 + 6y + 9) + 11

= 4x2 + (y + 3)2 + 11

Vì: Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Suy ra:

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của D là 11

Chọn B.

Câu 10. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức G = x2 + 5y2 - 4xy - 8y + 28

A.10                B. 8                C. trăng tròn                D. 15

Lời giải:

Ta có:

G = x2 + 5y2 - 4xy - 8y + 28

G = (x2 - 4xy + 4y2) + (y2 - 8y + 16) + 8

= (x - 2y)2 + (y - 4)2 + 8

Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Suy ra: Cách thăm dò độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – nhờ vào hằng đẳng thức

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của G là 8.

Chọn B.

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 8 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Chứng minh đẳng thức lớp 8 nhờ vào hằng đẳng thức đặc biệt hay
 • Cách phân tách nhiều thức trở thành nhân tử vì như thế cách thức đặt điều nhân tử chung
 • Cách phân tách nhiều thức trở thành nhân tử vì như thế cách thức người sử dụng hằng đẳng thức
 • Cách phân tách nhiều thức trở thành nhân tử vì như thế cách thức group nhiều hạng tử
 • Cách phân tách nhiều thức trở thành nhân tử vì như thế cách thức tách, thêm thắt hạn chế hạng tử

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập dượt Toán 8
 • Giải sách bài bác tập dượt Toán 8
 • Top 75 Đề đua Toán 8 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang lại teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài tập dượt Toán lớp 8 đem điều giải chi tiết đem rất đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài bác đem điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp