this is the first time we have been to the circus

Câu hỏi:

10/10/2021 34,044

Bạn đang xem: this is the first time we have been to the circus

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

This is the first time we have been to tướng the circus.

A. We have been to tướng the circus some times before

B. We had been to tướng the circus once before.

C. We have ever been to tướng the circus often before.

D. We have never been to tướng the circus before.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Biến thay đổi câu thân thiện thì quá khứ đơn và thì thời điểm hiện tại hoàn thiện.

It / This is the first time + S + V (HTHT-KĐ) +…………

↔ S + V(HTHT-PĐ)+ ………… +before

Câu đề bài: This is the first time we have been to tướng the circus.

=>We have never been to tướng the circus before

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

This house is going  ________ by my mother

A. sold

B. to tướng be sold

C. to tướng sold

D. to tướng sell

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

It isn’t necessary for you to tướng finish the report by Sunday

A. You don’t have to tướng finish the report by Sunday.

B. You might finish the report by Sunday.

C. You must finish the report by Sunday.

D. You can’t finish the report by Sunday.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

I didn’t get a job ________ I had all the necessary qualifications

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

A. although

B. in spite of

C. because

D. because of

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

The scientists are encountering the difficulties of _____ of radioactive waste.

A. depleting

B. preserving

C. eliminating

D. disposing

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) In each of the following questions

I didn’t tell her that he was sick because I didn’t want to tướng cause her any alarm

A. worry

B. inform

C. comfort

D. warn

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

If you want to tướng take part in volunteer organizations, you will have to tướng ________ an application form

A. find out

B. fill in

C. put on

D. look up

Xem thêm: soạn một thời đại trong thi ca

TÀI LIỆU VIP VIETJACK