there is growing concern about the way man has destroyed the environment

Câu hỏi:

07/04/2020 55,867

Bạn đang xem: there is growing concern about the way man has destroyed the environment

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

There is growing concern about the way man has destroyed the environment.

Đáp án A

Giải thích: Concern (n) = côn trùng quan liêu lo ngại, điều xứng đáng lo lắng lo ngại >< Ease (n) = sự đơn giản, sự bình thản

Dịch nghĩa: Có côn trùng quan hoài càng ngày càng tăng về kiểu cách con người tiếp tục đập phá diệt môi trường.

          B. attraction (n) = sự hấp dẫn, điều hấp dẫn

          C. consideration (n) = sự đánh giá / sự để ý / sự kính trọng / sự cần thiết / chi phí thưởng

          D. speculation (n) = sự suy luận / sự tâm lý / sự để ý / sự đầu cơ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

More petrol is consumed nowadays than thở ten years ago

A. Not ví much petrol was consumed ten years ago as nowadays

B. Petrol consumption is going down nowadays

C. We had more petrol ten years ago than thở we bởi nowadays

D. We should consume as much petrol as possible

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

He delayed writing the book until he had done a lot of research

A. Only after he had done a lot of research did he begin đồ sộ write the book

B. He did a lot of research after he finished writing the book

C.  He delayed writing the book as he had already done any research

D. It was only when he had written the book that he did a lot of research

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

He was very upset when the quấn passed him____________ and promoted a newcomer đồ sộ the assistant’s job

A. by

B. up

Xem thêm: cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

C. over

D. aside

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

We were working overtime đồ sộ cope with a sudden____________ in demand.

A. boost

B. impetus

C. surge

D. thrust

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The root of the trees allow the water đồ sộ go into the soil, that gradually releases it to flow down rivers.

A. go into

B. that

C. releases

D. flow down

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The confidence trickster____________ the old lady out of her life savings.

A. deceived

B. misled

C. robbed

D. swindled

Xem thêm: các công thức hóa học lớp 8

TÀI LIỆU VIP VIETJACK