...the time passes ...i feel

Câu hỏi:

11/06/2020 48,512

Bạn đang xem: ...the time passes ...i feel

A. The faster / the nervous

B. The more fast / the nervous

C. The fast / the more nervous

D. The faster / the more nervous

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Cấu trúc đối chiếu càng càng: The + adj (so sánh hơn) + clause, the + adj (so sánh hơn) + clause.

Dịch: Thời gian lận trôi qua chuyện càng nhanh chóng, tôi càng cảm nhận thấy hồi hộp! Thời hạn của luận án của tôi sắp tới, tuy nhiên tôi mới mẻ hoàn thành xong được 1/2.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The faster we walk,………….. we will get there.

A. the soonest

B. the soon

C. the more soon

D. the sooner

Câu 2:

The larger the apartment, the................... the rent.

A. expensive

B. more expensive

C. expensively

D. most expensive

Câu 3:

She sat there quietly, but during all that time she was getting……………. Finally she exploded.

A. more and more angry

Xem thêm: biểu hiện của bạo lực học đường

B. the more angry

C. angrier and angrier

D. the most angry

Câu 4:

She plays the piano …………… as she sings.

A. as beautifully

B. more beautifully

C. as beautiful

D. the most beautifully

Câu 5:

You must explain your problems …………....

A. as clear as you can

B. as clearly as you can

C. as clear than vãn you are

D. as clearly as you are

Câu 6:

It’s too noisy here. Can we go somewhere …………………?

A. noisier

B. more quiet

C. more noisy

D. quieter

TÀI LIỆU VIP VIETJACK