the more cigarettes you smoke you will die

Câu hỏi:

14/04/2020 61,806

Bạn đang xem: the more cigarettes you smoke you will die

C. the sooner

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Kiến thức: So sánh kép

Giải thích:

Cấu trúc đối chiếu kép: The + đối chiếu rộng lớn + S + V, the + đối chiếu rộng lớn + S + V (càng... càng...)

“die” là động kể từ thông thường nên cần người sử dụng trạng kể từ “the more easily”

Tạm dịch: Bạn càng bú rất nhiều thuốc lá, chúng ta càng bị tiêu diệt sớm.

Chọn C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A book may be evaluated by a reader or professional writer lớn create a book _______.

A. review

B. reviewing

C. reviewer

D. reviewed

Câu 2:

Theresa walked past má without saying a word. She ________ má.

A. can’t have seen

B. can’t see

C. can’t have been seen

D. can be seen

Câu 3:

A penalty shot is ______ when a major foul is committed inside the 5-meter line.

A. prevented

B. awarded

Xem thêm: từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ)

C. committed

D. ranged

Câu 4:

He is a great sport ________. He rarely misses any sport games although he was busy.

A. player

B. enthusiast

C. energy

D. programmer

Câu 5:

Choose the word(s) that is CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

In Africa, many children die from not having enough food.

A. poverty

B. starvation

C. drought

D. malnutrition

Câu 6:

She listened sánh attentively that not a word _______.

A. she had missed

B. she missed

C. she didn’t miss

D. did she miss

TÀI LIỆU VIP VIETJACK