the basketball team knew they lost the match. they soon started to blame each other

Câu hỏi:

20/03/2020 52,936

Bạn đang xem: the basketball team knew they lost the match. they soon started to blame each other

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The basketball team knew they lost the match. They soon started lớn blame each other.

A. Not only did the basketball team lose the match but they blamed each other as well. 

B. Hardly had the basketball team known they lost the match when they started lớn blame each other. 

Đáp án chủ yếu xác

C. As soon as they blamed each other, the baseketball team knew they lost the match. 

D. No sooner had the basketball team started lớn blame each other than thở they knew they lost the match.

Đáp án B.

Dịch: Đội bóng rổ biết chúng ta thất bại trận đấu. Họ sớm chính thức sập lỗi lẫn nhau.

A. Không chỉ team bóng rổ thất bại trận mà người ta còn sập lỗi lẫn nhau. => sai nghĩa

B. Ngay Khi team bóng rổ nào là hiểu được chúng ta thất bại trận thì chúng ta chính thức sập lỗi lẫn nhau.=> đúng

C. Ngay Khi chúng ta sập lỗi lẫn nhau, team hạ tầng hiểu được chúng ta thất bại trận đấu. => sai nghĩa

D. Không lâu tiếp sau đó, team bóng rổ chính thức sập lỗi lẫn nhau rộng lớn là chúng ta biết chúng ta thất bại trận đấu. => sai nghĩa.

Ta với cấu trúc:

- not only + hòn đảo ngữ + but + S + also + V...: không chỉ ... nhưng mà còn

- Hardly + hòn đảo ngữ + when + clause: ngay lúc = No sooner + hòn đảo ngữ + than thở + clause.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

By the kết thúc of next year, George _____ English for 7 years.

A. will have learned

B. will learn

C. has learned

D. would learn

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

In order lớn avoid boredom, the most important thing is lớn keep oneself ____.

A. occupation

B. occupied

C. occupant

D. occupational

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

She was too wet behind the ears lớn be in charge of such demanding tasks.

A. lack of responsibility

B. full of sincerity 

C. without money 

D. full of experience

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

John composes not only (A) the music, but (B) also sings the songs (C) for the major (D) Broadway musicals.

A. composes not only

B. but 

C. the songs 

D. major 

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mary said (A) her friends that she would (B) never walk alone (C) in the forest after dark (D).

A. said

B. would 

C. alone 

D. dark 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I strongly disapproved of your behavior. However. I will help you this time.

A. Despite of my strong disapproval of your behavior, I will help you this time.

B. Although I strongly disapproved of your behavior, but I will help you this time. 

C. Because of your behavior, I will help you this time. 

D. Despite my strong disapproval of your behavior, I will help you this time.

Xem thêm: kim loại cu phản ứng được với dung dịch

TÀI LIỆU VIP VIETJACK