thanks to the progress of science and technology our lives have become

Câu hỏi:

09/03/2022 8,747

Bạn đang xem: thanks to the progress of science and technology our lives have become

B. better and better         

Đáp án chủ yếu xác

C. the more and more good        

good” là tính kể từ đối chiếu bất quy tắc, Khi quý phái đối chiếu rộng lớn => better

=>Thanks vĩ đại the progress of science and technology, our lives have become better and better

Tạm dịch:Nhờ vô sự tiến thủ cỗ của khoa học tập technology, cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta trở thành ngày càng chất lượng tốt rộng lớn.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Earning money has always been the thing that pleases him most. _____ hebecomes, _____he is.

A. The more rich / the more happy         

B. The richest / the happiest

C. The richer / the happier

D. Richer and richer / happier and happier

Câu 2:

Peter is _______ John.

A. younger and more intelligent than

B. more young and intelligent than

C. more intelligent and younger than

D. the more intelligent and younger than

Câu 3:

Robert does not have _______ Peter does.

A. money more than

Xem thêm: sinh vật sản xuất là những sinh vật

B. as many money as      

C. more money as

D. as much money as

Câu 4:

 The Mekong Delta is _______ deltas in Vietnam.

A. the largest of the two

B. the more larger of the two     

C. one of the two largest

D. one of the two larger

Câu 5:

The faster we finish, _______.

A. the sooner we can leave         

B. we can leave sooner and sooner

C. the sooner can we leave                     

D. we can leave the sooner

Câu 6:

The climber was seventy miles in the wrong direction and got _______.

A. more panicked            

B. the more panicked

C. more than vãn panicked    

D. more and more panicked

Xem thêm: soạn một thời đại trong thi ca

TÀI LIỆU VIP VIETJACK