stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây

Câu hỏi:

14/09/2019 70,454

Bạn đang xem: stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây

A. dd Br2.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

C6H5CH=CH2+ Br2 → C6H5CHBr-CH2Br

C6H5CH=CH2 + H2 Ni,t° C6H5CH2-CH3

C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 → C6H5COOK + CO2 + KOH + MnO2 + H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những hóa học sau: Toluen (1); Etylbenzen (2); p-xilen (3); Stiren (4); Cumen (5).

Số hóa học nằm trong mặt hàng đồng đẳng với benzen làCho những hóa học sau: Toluen (1); Etylbenzen (2); p-xilen (3); Stiren (4); Cumen (5).

Số hóa học nằm trong mặt hàng đồng đẳng với benzen lào những hóa học sau: Toluen (1); Etylbenzen (2); p-xilen (3); Stiren (4); Cumen (5).

Số hóa học nằm trong mặt hàng đồng đẳng với benzen là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Ankylbenzen X (C9H12), thuộc tính với HNO3 quánh (H2SO4 đ) theo dõi tỉ lệ thành phần mol 1:1 đưa đến 1 dẫn xuất mononitro độc nhất. Chất X là:

A. n-propylbenzen.

B. p-etylmetylbenzen.

C. iso-propylbenzen.

D. 1,3,5-trimetylbenzen.

Câu 3:

Chất làm mất đi color hỗn hợp nước brom, hỗn hợp dung dịch tím là:

A. Benzen.

Xem thêm: education normally provides undergraduate and postgraduate education as well as vocational

B. Toluen.

C. Cumen.

D. Stiren.

Câu 4:

Cho phản ứng: X trunghop  1,3,5-trimetylbenzen. Chất X là:

A. axetilen.

B. metylaxetilen.

C. etylaxetilen.

Câu 5:

Phản ứng này tại đây không dùng làm pha trộn benzen ?

A. tam thích hợp axetilen.

B. khử H2 của xiclohexan.

C. khử H2, đóng góp vòng n-hexan.

D. tam thích hợp etilen.

Câu 6:

Cho phản ứng: X + 4H2   Ni,t°,p etylxiclohexan. Chất X là:

A. C6H5CH2CH3.

B. C6H5CH3.

C. C6H5CH2CH=CH2.

D. C6H5CH=CH2.

Xem thêm: tóm tắt ai đã đặt tên cho dòng sông

TÀI LIỆU VIP VIETJACK