some vegetables are grown without soil and artificial light

Câu hỏi:

07/04/2020 35,842

Bạn đang xem: some vegetables are grown without soil and artificial light

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Some vegetables are grown without soil and artificial flight

B. natural

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

- Artificial (adj): tự tạo >< natural (adj): tự động nhiên

- Real (adj): thật

- Genuine (adj): đem thiệt, chủ yếu cống, xác thực

- True (adj): đúng

ð Đáp án B (Một vài ba loại rau củ phát triển tuy nhiên không tồn tại khu đất và khả năng chiếu sáng nhân tạo)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

There is ____________ in my bedroom

A. a square wooden old table

B. an old square wooden table

C. a wooden old square table

D. an old wooden square table

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

In 1985, the Coca-Cola Company altered the secret formula of the drink’s ingredients.

A. modified

B. proposed

C. enriched

D. restored

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

It is not until December 25 ____________ the exam results will be announced

A. which

B. what

Xem thêm: Bật mí nguồn sỉ giày Sneaker Nike chất lượng tốt giá thành rẻ

C. that

D. when

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Susan wasn’t in when I arrived. I suppose she ____________ I was coming

A. must have forgotten

B. must forget

C. may forget

D. can’t have forgotten

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

My sister ____________ the responsibility for doing the housework

A. bears

B. runs

C. holds

D. takes

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

I’m sure you’ll have no ____________ the exam.

A. difficulty passing

B. difficulties vĩ đại pass

C. difficulty vĩ đại pass

D. difficulties of passing