she tried very hard to pass the driving test. she could hardly pass it

Câu hỏi:

24/03/2020 52,047

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: she tried very hard to pass the driving test. she could hardly pass it

She tried very hard to tướng pass the driving test. She could hardly pass it.

A. Although she didn’t try hard to tướng pass the driving test, she could pass it.

B. Despite being able to tướng pass the driving test, she didn’t pass it.

C. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.

Đáp án chủ yếu xác

D. She tried very hard, sánh she passed the driving test satisfactorily.

Đáp án C.

Một trong mỗi cấu hình của mệnh đề nhượng bộ:

No matter how+ adj/adv +S+V, clause

Dịch câu đề: Cô ấy đã cố gắng thật nhiều đế băng qua bài xích đánh giá tài xế. Cô ấy đặc biệt khó khăn băng qua nó

A. Mặc mặc dù cô ẩy ko nỗ lực đ băng qua bài xích kim tra lái xe cộ, cô ấy đang được sở hữu th băng qua nó

B. Mặc dù là kĩ năng băng qua bài xích đánh giá tài xế, cô ấy ko vượt lên quá nó

C. Mặc mặc dù cô ấy đang được nỗ lực thật nhiều, tuy nhiên cô ấy dường như không thế băng qua bài xích thăm dò tra lái xe

D. Cô ấy đang được cố gắng thật nhiều, nên cô y đang được vươt qua loa bài xích thăm dò tra tài xế một cách thỏa mãn

Suy đi ra C là đáp án chính.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Students are_______less pressure as a result of changes in testing procedures.

A. under

B. above

C. upon

D. out of

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

For such (A) a demanding job, you will need qualifications,(B) soft skills and having full (C)

 commitment.(D)

A. such

B. will need qualifications

C. having full

D. commitment

Xem thêm: education normally provides undergraduate and postgraduate education as well as vocational

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Sorry for being late. I was_________in the traffic for more than vãn an hour.

A. carried on

B. held up

C. put off

D. taken after

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Drivers are advised to tướng get enough petrol because filling stations are few and far between on the highway.

A. easy to tướng find

B. difficult to tướng access

C. unlikely to tướng happen

D. impossible to tướng reach

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

Tom is getting ever keener on doing research on_______.

A. biology

B. biological

C. biologist

D. biologically

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Mary is talking to tướng a porter in the khách sạn lobby.

Porter: “Shall I help you with your suitcase?”

Mary: “______”

A. Not a chance.

B. That’s very kind of you.

C. I can‘t agree more.

Xem thêm: giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

D. What a pity!

TÀI LIỆU VIP VIETJACK