she is always diplomatic when she deals with angry students.

Câu hỏi:

04/04/2020 27,961

Bạn đang xem: she is always diplomatic when she deals with angry students.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

She is always diplomatic when she đơn hàng with angry students

C. tactful

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án C

diplomatic (ad)j = tactful (adj): khôn khéo khéo

Các đáp án còn lại:

A. strict (adj): nghiêm trang khắc

B. outspoken (adj): trực tiếp thắn

D. firm (adj): cứng rắn

Dn: Cô ấy luôn luôn trực tiếp ranh mãnh Khi cô ấy đương đầu với những học viên đang được tức giận

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The players’ protests _________ no difference to tát the referee’s decision at all.

A. did

B. made

C. caused

D. created

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Publishing in the UK, the book has won a number of awards in recent regional book fairs

A. Publsihing in the UK

B. has won

C. in

D. book fairs

Câu 3:

Extinction mean a situation _________ a plant, an animal or a way of life etc... stop existing

A. to tát which

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

B. in which

C. on which

D. for which

Câu 4:

The twins look ví much alike that almost no one can _________ them _________ 

A. take/apart

B. tell/away

C. tell/apart

D. take/on

Câu 5:

I will stand here and wait for you _________ you come back

A. because

B. though

C. so

D. until

Câu 6:

Ann was very surprised to tát find the door unlocked. She remembered _________ it before she left

A. to tát lock

B. having locked

C. to tát have locked

D. she locks

TÀI LIỆU VIP VIETJACK