phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

Câu hỏi:

17/01/2022 3,256

Bạn đang xem: phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

Đáp án chủ yếu xác

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER; 

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10]; 

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Cấu trúc khai báo mảng trực tiếp:

Var <tên đổi mới mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Trong đó:

+ Kiểu chỉ số thông thường là 1 đoạn số nguyên vẹn liên tiếp sở hữu dạng n1..n2 với n1, n2 là những hằng hoặc biểu thức nguyên vẹn xác lập chỉ số đầu và cuối (n1 ≤ n2).

+ Kiểu thành phần là loại của những thành phần vô mảng.

Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tiếp sau đây về loại mảng một chiều là phù hợp? 

A. Là một tụ hợp những số nguyên 

B. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255 

C. Là một sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu 

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Câu 2:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án này tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10]; 

B. a(10); 

C. a[9]; 

D. a(9);

Câu 3:

Mảng là loại tài liệu màn biểu diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp phần tử 

Xem thêm: hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta hiện nay là

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì 

C. xóa một trong những phần tử 

D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Câu 4:

Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL, người thiết kế cần: 

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết đôn đốc của mảng 

C. khai báo chỉ số kết đôn đốc của mảng 

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Câu 5:

Phát biểu này tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1 

B. cũng có thể xây cất mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng hoàn toàn có thể coi như là 1 loại mảng 

D. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 6:

Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 lớn 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn lịch trình bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất vô mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 vô mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 vô mảng 

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất vô mảng

Xem thêm: biểu hiện của bạo lực học đường

TÀI LIỆU VIP VIETJACK