next week when there will be an english club held here i will give you more information about it

Câu hỏi:

04/04/2020 43,927

Bạn đang xem: next week when there will be an english club held here i will give you more information about it

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges.
Next week, when there will be an English club held here, I will give you more information about it.

A. there will be

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức: Thì vô giờ đồng hồ anh

Giải thích:

there will be => there is

Ở phía trên tao người sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn trình diễn miêu tả một hành động/lịch trình tiếp tục xẩy ra vô sau này.

Tạm dịch: Tuần cho tới, khi với 1 câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh được tổ chức triển khai ở phía trên, tôi tiếp tục cho mình thêm thắt vấn đề về nó.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
It’s silly of him đồ sộ spend a lot of money buying ______.

A. a thick old wooden table

B. a thick wooden old table

C. an old wooden thick table

D. a wooden thick old table

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.
Her style of dress accentuated her extreme slenderness.

A. betrayed

B. emphasized

C. revealed

D. disfigured

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
I suggest the room ______ before Christmas.

A. should decorate

B. is decorated

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

C. were decorated

D. be decorated

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
It is time every student ______ harder for the coming exam.

A. worked

B. should work

C. works

D. work

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
There ______ a number of reasons for the fall of the Roman Empire

A. are said being

B. are said đồ sộ have been

C. said đồ sộ be

D. was said being

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges.
Many of the important products obtained from trees, one of the most important is wood pulp, which is used in paper-making.

A. Many of the

B. obtained

C. the most

D. paper-making

Xem thêm: fe(no3)3 ra fe2o3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK