mr.nam knows hanoi city like the back of his

Câu hỏi:

05/09/2021 2,226

Bạn đang xem: mr.nam knows hanoi city like the back of his

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Mr Nam knows Hanoi City lượt thích the back of his____.He used to lớn be a xe taxi driver there for 10 years

Đáp án C

Kiến thức trở thành ngữ/ cụm kể từ cố định

head (n): đầu

mind (n): trí tuệ, tâm trí

hand (n): tay

life (n): cuộc sống

+ know sb/ sth lượt thích the back of one’s hand ~ to lớn be very familiar with somebody/something: nắm rõ rất rõ ràng, thấu hiểu như lòng bàn tay

Dịch: Ông Nam biết trở thành phổ thủ đô hà nội rõ rệt như lòng bàn tay. Ông ấy từng tài xế xe taxi ở tê liệt 10 năm

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

John didn’t understand what the story was about until he saw the film based on it

A. He doesn't understand what the story is about.

B. Not until Jonh saw the film based on the story did he understand what it was about.

C. It was until he saw the film based on it that John understood what the story was about.

D. John went to lớn see the film before she read the story.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Judo players are______to their opponents and bow to lớn each other before and after a contest

A. respectfully

B.respectful

C. respectable

D. respect

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

My mother (A) and her (B) friends always (C) went out (D) together every weekend

A. and

B. friends

C. went

D. together

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Xem thêm: cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

They have ______some measures to lớn control traffic jam at rush hours

A. imagined

B. taken

C. done

D. carried

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Some people  have  the  opinion  that  more  developing  countries  should  be  given the       light to lớn become hosts of such international sporting events as Olympics and World Cup.

A. red

B. blue

C. green

D. yellow

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions

It is necessary to lớn vì thế your homework everyday

A.You needn’t vì thế your homework everyday.

B. You must vì thế your homework everyday.

C. You shouldn’t vì thế your homework everyday.

D. You are able to lớn vì thế your homework everyday.

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He (A) is a handsome, (B) intelligent and (C) friendly student (D) in her school

A. is

B. intelligent

C. friendly

D. in her

Xem thêm: lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK