mr nam knows hanoi city like the back of his

Câu hỏi:

15/03/2020 93,986

Bạn đang xem: mr nam knows hanoi city like the back of his

C. hand       

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

- head (n): đầu

- mind (n): trí não, tâm trí

- hand (n): tay

- life (n): cuộc sống

+ know sb/ sth lượt thích the back of one’s hand ~ vĩ đại be very familiar with somebody/something: hiểu biết rt rõ ràng, biết rõ ràng như lòng bàn tay

Dịch: Ông Nam biết trở nên phổ Hà Nội Thủ Đô rõ ràng như lòng bàn tay. Ông ấy từng tài xế xe taxi ở tê liệt 10 năm.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The government should take some measures to _________ that tourism develops in harmony with the environment.

A. promote 

B. ensure     

C. facilitate  

D. improve

Câu 2:

Marry is talking vĩ đại Linda over the phone.

Mary: “Thank you for helping má prepare for the các buổi party.”

Linda: “_________”.  

A. My pleasure 

B. The meal was out of this world

C. Never mention má.             

D. Of course not

Câu 3:

Tom is in Ho Chi Minh City and asks a passer-by the way vĩ đại the railway station.

Tom: “Can you show má the way vĩ đại the railway station, please?”

- Passer-by: “ _________

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

A. No way.          

B. Just round the comer over there.

C. Look it up in a dictionary!  

D. There’s no traffic near here.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

According vĩ đại (A) most medical experts, mát xa (B) relieves pain and anxiety, eases depression and (C) speeding up recovery from (D) illnesses.

A. most medical experts 

B. relieves 

C. speeding up 

D. illnesses

Câu 5:

Although she is my sister, I find it hard to _________ her selfishness.

A. put up with     

B.  catch up with   

C. keep up with    

D. come down with

Câu 6:

The boy quickly _________ the old woman’s telephone number vĩ đại memory.

A. devoted 

B. added     

C. committed        

D. admitted

Xem thêm: ...the distance was too far

TÀI LIỆU VIP VIETJACK