modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain

Câu hỏi:

20/03/2020 128,338

Bạn đang xem: modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain.

A. office buildings         

D. can be lain

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về cặp kể từ dễ khiến cho lầm lẫn rung rinh và lie

lay - laid - laid : bịa đặt, xếp cái gì cơ nằm tại vị trí địa điểm tĩnh

lie – rung rinh - lain: tựa lên, ở ngủ bên trên một địa điểm vày phẳng

=> Đáp án là D(can be lain => can be laid)

Tạm dịch: Những tòa văn chống tiến bộ với những sàn nâng, bên dưới bọn chúng, chão năng lượng điện máy vi tính và chão điện thoại cảm ứng rất có thể được xếp đặt tại đấy.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The Youth Union in our school has decided to lớn launch a/an _____ to lớn raise funds for local charities.

A. activity  

B. announcement 

C. campaign         

D. decision

Câu 2:

Fish, poultry, beans or nuts _____ half of their dinner plate.

A. make of

B. make out          

C. make up           

D. make up of

Câu 3:

Her husband is very kind. He always cares _____ her and never puts all of the housework___ her.

A. about - in        

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

B. for - in    

C. about - on        

D. with - on

Câu 4:

Nam: “Do you think that there are any jobs which only men or only women can or should do?"

Lan: “________________.”

A. Men are better at certain jobs than vãn women.

B. I agree. This really depends on their physical strengths and preferences.

C. Women and men should cooperate with each other.

D. Men are often favoured in certain jobs.

Câu 5:

Fundraising for charity is a _____ thing for everyone to lớn vì thế to lớn help the community.

A. meant    

B. meaningful       

C. meaningless      

D. meaning

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Nothing is more precious than vãn happiness and health.

A. Happiness and health are the most precious things.

B. Happiness is more precious than vãn health.

C. Health is more precious than vãn happiness.

D. Happiness and health are more and more precious

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 6 tập 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK