liên kết giữa các bảng cho phép

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 08/04/2022 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Bạn đang xem: liên kết giữa các bảng cho phép

Câu Hỏi:

Liên kết trong những bảng mang lại phép:

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: D

Liên kết trong những bảng được cho phép tránh khỏi dư quá tài liệu, hoàn toàn có thể giành được vấn đề tổ hợp từ rất nhiều bảng và nhất quán tài liệu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu căn vặn liên quan

Mục đích của việc link bảng là:

A. được cho phép tổ hợp tài liệu từ rất nhiều bảng

B. đáp ứng sự nhất quán của dữ liệu

C. tách dư quá dữ liệu

D. được cho phép tiến hành những tính toán

Xem thêm: co2 dư + ca(oh)2