keeping calm is the secret of passing your driving test

Câu hỏi:

03/04/2020 22,129

Bạn đang xem: keeping calm is the secret of passing your driving test

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Keeping calm is the secret of passing the driving test.

A. Keep calm or you will pass the driving test.

B. As long as you keep calm, you will pass the driving test.

Đáp án chủ yếu xác

C. Unless you keep calm, you will pass the driving test.

D. Passing the driving test is without keeping calm.

Đáp án B

Dịch: Giữ điềm tĩnh đó là chiếc chìa khóa nhằm vượt lên bài xích đánh giá tài xế.

= Miễn là chúng ta lưu giữ điềm tĩnh, các bạn sẽ vượt lên bài xích đánh giá tài xế.

Các đáp án còn sót lại không khớp nghĩa:

A. Giữ điềm tĩnh hoặc là các bạn sẽ vượt lên bài xích đánh giá tài xế.

C. Nếu chúng ta ko lưu giữ điềm tĩnh, các bạn sẽ vượt lên bài xích đánh giá tài xế.

D. Vượt qua chuyện bài xích đánh giá tài xế nhưng mà ko giữ vị điềm tĩnh.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The proposal will go ahead despite strong ___________ from the public.

A. objections       

B. refusals   

C. resistances        

D. disagreements

Câu 2:

They asked má ___________ in Los Angeles then.

A. whether my father had been working

B. was my father working

C. if my father was working

D. whether was my father

Câu 3:

Unfortunately, not all candidates can be offered a job, some have đồ sộ be___________.

Xem thêm: sgk khtn 7 chân trời sáng tạo

A. required 

B. rejected  

C. remained 

D. resigned

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

There are more phàn nàn eighty four million specimens in the National Museum of Natural History’s collection of biological, geological, anthropology treasures.

A. specimens       

B. collection         

C. anthropology    

D. treasures

Câu 5:

The rise in energy ___________ has led đồ sộ a reduction of fossil fuels that the world must use.

A. redundancy     

B. consumption    

C. efficiency         

D. suitability

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) O0PPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

John was ví insubordinate that he lost his job in one week.

A. understanding 

B. fresh       

C. obedient 

D. disobedient

Xem thêm: ... to help we will have finished the work