keep calm is the secret of passing your driving test

Câu hỏi:

03/04/2020 22,243

Bạn đang xem: keep calm is the secret of passing your driving test

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Keeping calm is the secret of passing the driving test.

A. Keep calm or you will pass the driving test.

B. As long as you keep calm, you will pass the driving test.

Đáp án chủ yếu xác

C. Unless you keep calm, you will pass the driving test.

D. Passing the driving test is without keeping calm.

Đáp án B

Dịch: Giữ điềm đạm đó là chiếc chìa khóa nhằm vượt lên bài xích đánh giá tài xế.

= Miễn là chúng ta lưu giữ điềm đạm, các bạn sẽ vượt lên bài xích đánh giá tài xế.

Các đáp án sót lại không phù hợp nghĩa:

A. Giữ điềm đạm hoặc là các bạn sẽ vượt lên bài xích đánh giá tài xế.

C. Nếu chúng ta ko lưu giữ điềm đạm, các bạn sẽ vượt lên bài xích đánh giá tài xế.

D. Vượt qua quýt bài xích đánh giá tài xế nhưng mà ko giữ vị điềm đạm.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The proposal will go ahead despite strong ___________ from the public.

A. objections       

B. refusals   

C. resistances        

D. disagreements

Câu 2:

They asked u ___________ in Los Angeles then.

A. whether my father had been working

B. was my father working

C. if my father was working

D. whether was my father

Câu 3:

Unfortunately, not all candidates can be offered a job, some have vĩ đại be___________.

Xem thêm: Bật mí nguồn sỉ giày Sneaker Nike chất lượng tốt giá thành rẻ

A. required 

B. rejected  

C. remained 

D. resigned

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

There are more phàn nàn eighty four million specimens in the National Museum of Natural History’s collection of biological, geological, anthropology treasures.

A. specimens       

B. collection         

C. anthropology    

D. treasures

Câu 5:

The rise in energy ___________ has led vĩ đại a reduction of fossil fuels that the world must use.

A. redundancy     

B. consumption    

C. efficiency         

D. suitability

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) O0PPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

John was ví insubordinate that he lost his job in one week.

A. understanding 

B. fresh       

C. obedient 

D. disobedient

Xem thêm: ...the distance was too far