jenny and jimmy are talking about university education

Câu hỏi:

14/03/2020 28,449

Bạn đang xem: jenny and jimmy are talking about university education

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Jenny and Jimy are talking about university education.

- Jenny: “I think having a university degree is the only way vĩ đại succeed in life.”

- Jimmy: “_______. There were successful people without a degree.”

B. I don’t quite agree.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Tạm dịch: Jenny và Jimmy đang được chuyện trò về dạy dỗ đại học

Jenny: “Mình suy nghĩ mang 1 tấm vì chưng ĐH là cơ hội có một không hai nhằm thành công xuất sắc nhập cuộc sống”

Jimmy: “_______. Có nhiều người thành công xuất sắc nhưng mà ko cần thiết vì chưng đại học”

A. That’s all right: Điều tê liệt trọn vẹn đúng

B. I don’t quite agree: Mình trọn vẹn ko đồng ý

C. I can’t agree more: Mình trọn vẹn đồng ý

D. That’s life: Cuộc sinh sống mà

Dựa nhập vế sau nhập câu vấn đáp của Jimmy tớ hoàn toàn có thể thấy được cô ấy phủ nhận với Jenny. Vậy tớ lựa chọn đáp án thực sự B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

My close friends spends most of their không tính tiền time helping the homeless people in the  community.

A. close 

B. spends 

C. of 

D. helping 

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Although she had been told quite sternly vĩ đại _______ herself together, she simply couldn’t stop the tears from flowing.

A. bring.

B. force.

C. pull.

D. push.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Participating in teamwork activities helps students develop their _______ skills.

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

A. socially.

B. socialize.

C. social.

D. society.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

_______ vĩ đại fame at an early age may have a negative influence on children’s psychological development.

A. Approaching.

B. Rising.

C. Going.

D. Reaching.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Her parents rarely let her stay out late, _______?

A. doesn’t she.

B. don’t they.

C. does she.

D. bởi they.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Adam and Janet are at the school canteen.

- Adam: “_______”

- Janet: “Yes, please.”

A. It’s a bit hot in here, isn’t it?

B. Do you mind if I sit here?

C. Can you pass mạ the salt, please?

D. Would you lượt thích a cup of coffee?

Xem thêm: biểu hiện của bạo lực học đường

TÀI LIỆU VIP VIETJACK