jenifer rejected the job offer. she now regrets it.

Câu hỏi:

27/03/2020 40,696

Bạn đang xem: jenifer rejected the job offer. she now regrets it.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Jenifer rejected the job offer. She now regrets it.

A. Jenifer regrets not having rejected the job offer.

B. If only Jenifer didn’t reject the job offer. 

C. Jenifer wishes she hadn’t rejected the job offer.

Đáp án chủ yếu xác

D. Jenifer regrets to tướng reject the job offer.

Chọn C

Jennifer kể từ chối tiếng ý kiến đề xuất việc làm. Giờ thì cô ấy đang được hụt hẫng.

    Jennifer hụt hẫng vì thế tiếp tục kể từ chối tiếng ý kiến đề xuất việc làm.

Cấu trúc: S + wish/wishes + S + had + V-ed/V3.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mike became a father. He felt a strong sense of responsibility towards his parents.

A. Were Mike to tướng become a father himself, he would feel a strong sense of responsibility towards his parents. 

B. Only after Mike had become a father himself did he feel a strong sense of responsibility towards his parents. 

C. Had Mike become a father himself, he would have felt a strong sense of responsibility towards his parents. 

D. Not until he felt a strong sense of responsibility towards his parents did Mike become a father himself.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Paul noticed a job advertisement while he     along the street.

A. was walking

B. would walk

C. walked

D. had walked

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

The discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough

Xem thêm: ...the distance was too far

A. promised

B. doubted

C. considered

D. refused

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

These days, many people only read printed newspapers once in a while as they tend to tướng access information online.

A. regularly

B. attentively

C. occasionally

D. selectively

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

Sally paid for her travel in advance, but it wasn’t necessary.

A. Sally needn't have paid for her travel in advance. 

B. Sally might not have paid for her travel in advance. 

C. Sally may not have paid for her travel in advance. 

D. Sally couldn’t have paid for her travel in advance.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

''What are you going to tướng bởi after school, Anne?'' Kevin asked.

A. Kevin asked Anne what was she going to tướng bởi after school. 

B. Kevin asked Anne what she was going to tướng bởi after school. 

C. Kevin wanted to tướng know what Anne would bởi after school. 

D. Kevin wanted to tướng know what would Anne bởi after school.

Xem thêm: các công thức hóa học lớp 8

TÀI LIỆU VIP VIETJACK