i'm sure luisa was very disappointed when she failed the exam

Câu hỏi:

22/03/2020 69,456

Bạn đang xem: i'm sure luisa was very disappointed when she failed the exam

Mark the letter A, B, C or D on vour answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam.

A. Luisa must be very disappointed when she failed the exam. 

B. Luisa must have been very disappointed when she failed the exam. 

Đáp án chủ yếu xác

C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam. 

D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam

Đáp án B

Động kể từ “was” và “failed” ở thì quá khứ đơn

“sure” => chắc hẳn rằng nên ko thể là “could have been” (có thể đã) tuy nhiên nên là “must have been” (chắc hẳn đã).

A. Luisa có lẽ rằng nên đặc biệt tuyệt vọng khi cô ấy trượt kỳ ganh đua.

B. Luisa chắn hẳn đang được đặc biệt tuyệt vọng lúc không đạt đòi hỏi.

C. Luisa rất có thể đặc biệt tuyệt vọng lúc không đạt đòi hỏi.

D. Luisa rất có thể đang được đặc biệt tuyệt vọng khi cô trượt kỳ thi

Dịch nghĩa: Tôi chắc hẳn rằng Luisa đang được đặc biệt tuyệt vọng khi cô ấy trượt kỳ ganh đua.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

When I arrived at the meeting the first speaker …………. speaking and the audience ……         

A. just finished  - were clapping

B. had just finished- had clapped 

C. had just finished - were clapping

D. just finished - had clapped

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

The teacher said Columbus ________ America in 1942.

A. discovered

B. had discovered

C. was discovering 

D. would discover

Xem thêm: ...the distance was too far

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Within their trang chính country, National Red Cross and Red Crescent societies assume the duties and responsibilities of a national relief society.

A. take on

B. get off

C. go about

D. put in

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

To Americans, it is impolite to tướng ask someone about age,________. and salary.

A. many

B. married

C. marriage

D. marrying

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

If you have ever watched television, you have seen plenty ________ drug ads.

A. with

B. of

C. for

D. about

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

He decided not to tướng buy the fake watch and wait until he had more money.

A. faulty

B. forger

C. authentic

D. original

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK