i'm sorry i didn't phone you earlier

Câu hỏi:

03/08/2020 46,348

Bạn đang xem: i'm sorry i didn't phone you earlier

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án: Margaret apologized for not phoning bủ earlier.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Her mother prevented her ..................... going out tonight.

A. against

B. from

C. about

D. at

Câu 2:

“You have passed the final exams. Congratulations!” Jim said to tát you

=> Jim congratulated bủ...................................

Câu 3:

I wouldn’t ..................... of going to tát the tiệc nhỏ I hadn’t been invited to tát.

A. dream

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

B. intend

C. depend

D. rely

Câu 4:

The instructor warned the students ............ sailing alone on the lake.

A. on

B. for

C. of 

D. against

Câu 5:

“I’ll drive you to tát the airport.” John said to tát Linda..

=> John insisted............................................................

Câu 6:

“You didn’t tự what I said”, the mother said to tát her son.

=> The mother accused.....................

TÀI LIỆU VIP VIETJACK