i was late for work because my alarm clock did not

Câu hỏi:

07/09/2021 46,611

Bạn đang xem: i was late for work because my alarm clock did not

D. go off

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức: Cụm động kể từ

A. turn off: tắt

B. put off: tăng trưởng, tăng

C. send off : tạm thời biệt

D. go off:  sập chuông

Tạm dịch: Tôi vẫn đi làm việc muộn vì thế đồng hồ thời trang báo thức của tôi đang không sập chuông

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

I still can’t believe it! My bicycle ________last night

A. was stealing

B. was stolen

C. Stolen

D. stole

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

Recognised as a World Heritage Site in 1983, the Taj Mahal Complex, including the tomb, mosque, guest house, and main gate, has preserved the original qualities of the buildings

A. initial

B. ancient

C. unique

D. perfect

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

She hurt herself while she _____ hide-and-seek with her friends

A. played

B. had played

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

C. is playing

D. was playing

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

There is nothing in the fridge, ________?

A. isn’t there

B. is there

C. is it

D. isn’t it

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

One of the country's legendary tenor saxophone players, his name might not ___________for those who are not in tune with Jazz in India, but he deserves đồ sộ be remembered

A. hit it off

B. ring a bell

C. hand in his notice

D. fit the bill

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

Two friends are talking đồ sộ each other at a class reunion.

Jimmy: “___________”

Jack: "I work at the ngân hàng."

A. How bởi you bởi, Jack?

B. What bởi you bởi for a living Jack?

C. How are you doing, Jack?

D. Where did you work, Jack?

Xem thêm: tóm tắt ai đã đặt tên cho dòng sông

TÀI LIỆU VIP VIETJACK