i really believe my letter came as a great surprise to john

Câu hỏi:

13/03/2020 30,863

Bạn đang xem: i really believe my letter came as a great surprise to john

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

I really believe my letter came as a great surprise to tát John.

A. John might be very surprised to tát receive my letter. 

B. John might have been very surprised to tát receive my letter. 

C. John must be very surprised to tát receive my letter. 

D. John must have been very surprised to tát receive my letter.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Dịch: Tôi tin cậy chắc chắn là lá thư của tôi tiếp tục là 1 bất thần rộng lớn giành cho John.

(really believe là tin cậy chắc chắn nên lúc viết lách lại người sử dụng must have been nhằm thao diễn dạt cường độ chắc chắn là cao)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Sorry, I can’t come to tát your tiệc nhỏ. I am snowed under with work at the moment.

A. busy with

B. miễn phí from

C. relaxed about

D. interested in

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Air pollution is getting _______  serious in big cities in the world.

A. more and more

B. the more and the more

C. the most and the most

D. most and most

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word CLOSEST in meaning to tát theunderlined word in each of the following questions.

The student service centre will try their best to tát assist students in finding a suitable part–time job.

Xem thêm: giải vở bài tập sinh học 9

A. help

B. allow

C. make

D. employ

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The number of students attending English courses at our university are increasing.

A. students

B. attending

C. at

D. are

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I didn’t pay attention to tát the teacher. I failed to tát understand the lesson.

A. Although I paid attention to tát the teacher, I failed to tát understand the lesson. 

B. I would have understood the lesson if I had failed to tát pay attention to tát the teacher. 

C. I would have understood the lesson if I had paid attention to tát the teacher. 

D. Unless I failed to tát understand the lesson, I would pay attention to tát the teacher.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Her fiancé is said _______  from Harvard University five years ago.

A. having graduated

B. to tát have graduated

C. being graduated 

D. to tát be graduated

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác vợ chồng a phủ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK