i haven't eaten this kind of food before

Câu hỏi:

07/09/2020 56,835

Bạn đang xem: i haven't eaten this kind of food before

Choose the best answer.

I haven't eaten this kind of ‘food before.

AThis is the first time I eat this kind of food.

BThis is the first time I have eaten this kind of food.

Đáp án chủ yếu xác

CThis is the last time I have eaten this kind of food.

DThis is the last time I eat this kind of food.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Sử dụng cấu tạo ghi chép lại câu: This is the first time + S + have/has + P2

I haven't eaten this kind of food before => This is the first time I have eaten this kind of food.

Đáp án: B

Tạm dịch: Trước ê tôi trước đó chưa từng ăn loại đồ ăn này -> Đây là thứ tự thứ nhất tôi ăn loại đồ ăn này.

Đáp án nên chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

The last time I saw her was a week ago.

AI haven’t seen her for a week.

BI haven’t seen her a week ago.

CI didn’t see her for a week.

DI didn’t see her a week ago.

Xem thêm: giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

Câu 2:

Choose the best answer.

They/ not contacted/ each other/ a long time.

AThey have not contacted vĩ đại each other since a long time.

BThey have not contacted each other for a long time.

CThey have not contacted vĩ đại each other a long time.

DThey have not contacted vĩ đại each other for a long time.

Câu 3:

Choose the best answer.

Ms Linda/ beautiful photos/ few days ago.

AMs Linda took many beautiful photos a few days ago.

BMs Linda took much beautiful photos a few days ago

CMs Linda took many beautiful photos few days ago.

DMs Linda took much beautiful photos few days ago.

Câu 4:

Rearrange the words/phrases below vĩ đại make a complete sentence.

Câu 5:

Rewrite the sentence that has the similar meaning vĩ đại the given. Use the word in brackets.

Câu 6:

Rearrange the words/phrases below vĩ đại make a complete sentence.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK