his physical condition was not an impediment to his career as a violinist

Câu hỏi:

15/03/2020 37,179

Bạn đang xem: his physical condition was not an impediment to his career as a violinist

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

His physical condition was not an impediment to his career as a violinist. He has won a lot of prizes.

C. advantage 

Đáp án chủ yếu xác

C

A. difficulty : khó khăn khăn 

B. barrier : rào cản        

C. advantage : tiện lợi

D. disadvantage: bất lợi

=> impediment: trở quan ngại >< advantage : thuận lợi

=> Đáp án C

Tạm dịch: Tình trạng thể hóa học của anh ý ấy ko nên là 1 trở quan ngại cho việc nghiệp là 1 người nghệ sỹ violin. Anh ấy tiếp tục giành được thật nhiều phần thưởng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Both universities speak highly of the programme of student exchange and hope đồ sộ cooperate more in the future.

A. express disapproval of

B. voice opinions on

C. find favor with 

D. resolve a conflict over

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

We have just visited disadvantaged children in an orphanage _______ in Bac Ninh Province.

A. located 

B. locating 

C. which locates 

D. to locate

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

My aunt gave má a _______ hat on my 16th birthday.

Xem thêm: kết nối tri thức với cuộc sống lớp 10

A. nice yellow new cotton 

B. new nice cốt tông yellow

C. new nice yellow cotton 

D. nice new yellow cotton

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Peter is the đen thui sheep of the family, so sánh he is never welcomed there.

A. a beloved member

B. a bad and embarrassing member

C. the only child

D. the eldest child

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Peter has a separate room for his musical _______.

A. instruments

B. equipment 

C. tools 

D. facilities

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The interviewer asked má what experience _______for the job.

A. do you get

B. did I get

C. I got

D. you got