her weight has increased remarkably since they began receiving treatment

Câu hỏi:

04/04/2020 32,205

Bạn đang xem: her weight has increased remarkably since they began receiving treatment

B. weigh

Đáp án chủ yếu xác

B

Kiến thức: sửa lỗi sai

Giải thích:

Ta cần dùng danh kể từ cho tới địa điểm này vì thế nó thực hiện công ty ngữ nhập câu.

B. weigh => weight

Tạm dịch: Cân nặng trĩu của cô ý ấy tăng một cơ hội xứng đáng kể từ lúc cô ấy chính thức tiêu thụ điều trị.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We lượt thích ________ policies.

A. American recent economic

B. recent American economic

C. recent economic American

D. economic recent American

Câu 2:

The University of Kentucky has held this prestigious title until 1989, when it was granted to the University of Georgia.

A. has held

B. it

C. was granted

D. to

Câu 3:

He smokes too much; perhaps that's why he can't get rid of his cough.

A. If he didn't smoke so sánh much, he may get rid of his cough.

B. If he smoked less, he might be able đồ sộ get rid of his cough.

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

C. If he smoked so sánh much, he couldn't get rid of his cough.

D. If he does not smoke, he may not have his cough.

Câu 4:

DNA tests ________ accepted in court eases.

A. are known

B. were used

C. have been

D. will have

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

When posed with a complicated mathematical equation, some students seek the assistance of a teacher.

A. spaced

B. informed

C. solved

D. presented

Câu 6:

You're 18! You ________ đồ sộ be able đồ sộ look after yourself by now.

A. are advisable

B. expect

C. suppose

D. will have

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 ngắn nhất

TÀI LIỆU VIP VIETJACK