helen wrote a novel he made a cowboy film too

Câu hỏi:

01/09/2021 40,963

Bạn đang xem: helen wrote a novel he made a cowboy film too

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Helen wrote a novel. He made a cowboy film, too

A. Helen wrote not only a novel but also made a cowboy film.

B. Helen both wrote a novel as well as made a cowboy film.

C. Helen either wrote a novel or made a cowboy film.

D. Not only did Helen write a novel but she also made a cowboy film.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Câu gốc thao diễn miêu tả nhị hành vi nằm trong được tiến hành vì thế nằm trong 1 mái ấm ngữ

A. sai cấu tạo. (Hai bộ phận nối cùng nhau vì thế “not only…but also …” nên nằm trong dạng)

B. sai cấu tạo (both ….. and…)

C. sai nghĩa (either…or…: hoặc điều này hoặc dòng sản phẩm kia)

D. Đảo từ

     S + not only + V1 + but also + V2

=> Not only + TĐT + S + V1 but (S) also + V2

Không chỉ Helen ghi chép một cuốn đái thuyết má anh tớ còn phát triển 1 cỗ phim

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

Every student is required đồ sộ write an essay on the topic

A. Every student might write an essay on the topic.

BEvery student must write an essay on the topic.

C. They require every student can write an essay on the topic.

D. Every student should write an essay on the topic.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

His parents are away on holiday. He really needs their help now

A. As long as his parents are at trang chủ, they will be able đồ sộ help him.

B. He wishes his parents were at trang chủ and could help him now.

C. If his parents are at trang chủ, they can help him now.

D. If only his parents had been at trang chủ and could have helped him.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Mrs. Mai (A) and (B) her friends from Vietnam (C) plan (D) to attend the festival now

Xem thêm: there is growing concern about the way man has destroyed the environment

A. and

B. her friend

C. plan

D. đồ sộ attend

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

………..he worked, the more he earned

A. The more hard

B. The hard

C. The harder

D. The hardest

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the un­derlined word(s) in each of the following questions

ANU has maintained its position as Australia's top university.

A. conserve

B. remain

C. complain

D. conquer

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

We are very grateful đồ sộ Professor Humble for his generosity in donating this wonderful painting đồ sộ the museum

A. meanness

B. sympathy

C. gratitude

D. churlishness

Xem thêm: kim loại cu phản ứng được với dung dịch

TÀI LIỆU VIP VIETJACK