he was so exhausted that he fell asleep at his desk

Câu hỏi:

29/08/2021 51,411

Bạn đang xem: he was so exhausted that he fell asleep at his desk

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He was (A) so (B) exhausted that he (C) felt asleep (D) at his desk

C. feel asleep

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

felt asleep → fell asleep

Kiến thức kiểm tra: Tìm lỗi sai/Từ dễ gây nên khuyết điểm lẫn

Giải mến chi tiết:

Cụm từ: “fall asleep” tức là ngủ thiếp lên đường, Khi đem về quá khứ là “fell asleep”.

Còn “felt” là quá khứ của “feel”. Ta hoặc trình bày “feel sleepy” - cảm nhận thấy buồn ngủ.

Ý nghĩa cả câu: Anh tao kiệt mức độ mà đến mức ngủ gục luôn luôn bên trên bàn thực hiện việc

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

Children brought up in a caring environment tend đồ sộ grow more sympathetic towards others

A. loving

B. dishonest

C. healthy

D. hateful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

She began đồ sộ play the piano three years ago

A. She has played the piano since three years.

B. She has played the piano for three years.

C. She doesn’t play the piano now.

D. She stops playing the piano now.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

The government does not know what đồ sộ vì thế with household rubbish in large cities

A. Little does the government know what đồ sộ vì thế with household rubbish in large cities.

B. It is unknown what đồ sộ vì thế with household rubbish in large cities by the government.

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

C. Rarely the government knows what đồ sộ vì thế with household rubbish in large cities.

D. Hardly any government knows what đồ sộ vì thế with household rubbish in large cities.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street

A. take no notice of

B. have no feeling for

C. show respect for

D. pay attention to

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

When the quấn walked into the office, his secretary _______

A.has been typing

B.was typing

C. is typing

D. had typed

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Peter______ a better understanding of Algebra than vãn we do

A. makes

B. has

C. takes

D. gives

Xem thêm: giải vở bài tập sinh học 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK