he was asked to account for his presence at the scene of crime

Câu hỏi:

14/03/2020 49,654

Bạn đang xem: he was asked to account for his presence at the scene of crime

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

He was asked to lớn account for his presence at the scene of the crime.

C. explain

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Giải thích: tài khoản for (giải thích)

A. phàn nàn

B. trao thay đổi

C. lý giải

D. chuẩn bị xếp

Dịch nghĩa: Anh tao và đã được đòi hỏi nhằm thông tin tài khoản cho việc hiện hữu của tớ bên trên hiện nay ngôi trường của tội phạm.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He felt very tired. However, he was determined to lớn continue to lớn climb up the mountain.

A. He felt so sánh tired that he was determined to lớn continue to lớn climb up the mountain. 

B. Feeling very tired, he was determined to lớn continue to lớn climb up the mountain. 

C. As the result of his tiredness, he was determined to lớn continue to lớn climb up the mountain. 

D. Tired as he might feel, he was determined to lớn continue to lớn climb up the mountain.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.

“Excuse bầm, is anybody sitting here?” – “________”

A. Sorry, the seat is taken.

B. No, thanks.

C. Yes, I am so sánh glad

D. Yes. You can’t sit here. Go away.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I always enjoy our school _______to France.

A. excursion

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

B. journey

C. trip

D. travel

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I usually buy my clothes_____. It’s cheaper phàn nàn going to lớn the dress maker.

A. on the house

B. off the peg 

C. in public

D. on the shelf

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It is becoming extremely difficult to lớn grow enough to feed the worlds rapidly increased population

A. It

B. extremely difficult

C. to lớn feed

D. increased population

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Do you know who ___________ the fact that sound travels in waves?

A. invented

B. discovered

C. developed

D. found