he started computer programming as soon as he left school

Câu hỏi:

23/04/2020 86,118

Bạn đang xem: he started computer programming as soon as he left school

A. No sooner had he started computer programming than thở he left school

B. Hardly had he started computer programming when he left school

C. No sooner had he left school than thở he started computer programming

Đáp án chủ yếu xác

D. After he left school, he had started computer programming

Chọn C

Kiến thức: Cấu trúc thì quá khứ triển khai xong - quá khứ đơn

Giải thích: Công thức: Hardly/ Scarely + had + S + Ved/P2 + when + S + Ved/V2

= No sooner + had + S + Ved/P2 + than thở + S + Ved/V2: vừa vặn mới… thì…

Tạm dịch: Anh tao chính thức học tập thiết kế ngay trong lúc rời ngoài ngôi trường học tập.

= C. Anh tao vừa vặn rời ngoài ngôi trường học tập thì chính thức học tập thiết kế.

  A. Anh tao vừa vặn mới mẻ chính thức học tập thiết kế ngay trong lúc rời ngoài ngôi trường học tập. => sai về nghĩa

  B. Anh tao vừa vặn mới mẻ chính thức học tập thiết kế ngay trong lúc rời ngoài ngôi trường học tập. => sai về nghĩa

          D. sai ngữ pháp: left => had left, had started => started 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“What were you doing last night, Mr John?” asked the police

A. The police asked what were you doing last night, Mr John

B. The police asked Mr John what he had been doing the night before

C. The police asked Mr John what he had been done the night beforev

D. The police asked Mr John what had he been done the night before

Câu 2:

It wasn’t necessary for you đồ sộ tự all this work

A. You mustn’t have done all this work

B. You couldn’t have done all this work. 

B. You couldn’t have done all this work. 

D. You needn’t have done all this work

Câu 3:

My daughter plays _____ piano very well

Xem thêm: ...the distance was too far

A. the 

C.

C.

D. an 

Câu 4:

In this course, students receive _______ in the basic English grammar

A. instruct 

B. instructional 

C. instruction 

D. instructive 

Câu 5:

Ann pretended ______ bu as he passed bu in the street

A. not seeing 

B. not đồ sộ seen 

C. not see 

D. not đồ sộ see 

Câu 6:

Insects and bugs ____________. 

A. make my skin march 

B. make my skin turn 

C. make my skin crawl 

D. make my skin walk 

Xem thêm: kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ