hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít co2

Đáp án A

Bạn đang xem: hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít co2

nCO2 = 2,24:22,4 = 0,1 mol; nK2CO3 = 0,02 mol; nKOH = 0,1x mol; nBaCO3 = 11,82: 197 = 0,06 mol

Ta thấy: nCO2 + nCO32- (trong K2CO3)  = 0,1 + 0,02 > nBaCO3 = 0,06 mol => Hấp thụ CO2 xẩy ra 2 PT:

CO2 + OH- → HCO3- (1)

CO2 + 2OH- → CO3 2- + H2O (2)

Bảo toàn nhân tố C: nCO2 + nK2CO3 =  nHCO3- + nBaCO3

=> nHCO3- = 0,1 + 0,02 – 0,06 = 0,06 mol

=> ∑nOH- (1) +(2)  = nHCO3-  + 2 (nBaCO3 - nK2CO3 ) = 0,06 + 2. ( 0,06 – 0,02) = 0,14 mol

=> CM = n: V = 0,14 : 0,1 = 1,4 M

Câu 2:

Cho 8,96 lít khí CO2 ( ở đktc) hít vào không còn vô 500 ml hỗn hợp chứa chấp lếu láo hợp ý KOH 0,24M và Ba(OH)2 0,48M, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 78,80.

B. 23,64.

C. 39,4.

D. 42,28.

Câu 4:

Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 nó mol/l hỗn hợp Y gồm NaOH nó mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ không còn 0,04mol CO2 vô 200 ml hỗn hợp X, thu được hỗn hợp M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hít vào hêt 0,0325 mol CO2 vào 200 ml hỗn hợp Y thì chiếm được hỗn hợp N và 1,4775 gam kết tủa. thạo nhị hỗn hợp M N phản ứng với hỗn hợp KHSO4 đều sinh rời khỏi kết tủa white, những phản xạ đều xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của x và nó theo thứ tự là:

A. 0,075 và 0,1.

B. 0,05 và 0,1.

Xem thêm: tính đa dạng về loài của quần xã là

C. 0,1 và 0,075.

D. 0,1 và 0,05.

Câu 5:

Hấp thụ 4,48 lít khí CO2 ( ở đktc) vô 0,5 lít hỗn hợp chứa chấp NaOH 0,4 M và KOH 0,2 M được hỗn hợp X. Thêm 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,2 M vô dung dịchX chiếm được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 9,85 gam

B. 29,55 gam

C. 39,4 gam

D. 19,7 gam

Câu 6:

Cho 25,8 gam lếu láo hợp ý X bao gồm MOH, MHCO3 và M2CO3 ( M là sắt kẽm kim loại kiềm, MOH và MHCO3 với số mol bởi nhau) tính năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng. Sau Khi kết thúc giục phản xạ chiếm được hỗn hợp Y và 0,3 mol CO2. Kim loại M là

A. K.

B. Li.

C. Na.

D. Rb.

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác vợ chồng a phủ