giải bài tập tiếng anh lớp 6

Bài tập luyện giờ Anh 6 theo đòi từng Unit năm 2023

Bạn đang xem: giải bài tập tiếng anh lớp 6

Tài liệu bài bác tập luyện Anh văn lớp 6 đáp án sau đây trực thuộc cỗ đề Bài tập luyện giờ Anh lớp 6 Global Success do VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Tài liệu Các dạng bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 6 với đáp án bao hàm những dạng bài bác tập luyện giờ Anh lớp 6 cơ phiên bản như: Chia động kể từ, Đọc đoạn văn điền kể từ nhập địa điểm rỗng, Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc,... với nội dung kỹ năng bám sát công tác học tập giờ Anh lớp 6 mới mẻ cả năm gom những em học viên lớp 6 tập luyện khả năng thực hiện bài bác hiệu suất cao.

Bộ bài bác tập luyện giờ Anh lớp 6 cả năm với đáp án bao hàm thật nhiều dạng bài bác tập luyện giờ Anh lớp 6 công tác mới mẻ thông thường bắt gặp gom những em học viên lớp 6 ôn tập luyện những kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh cả năm lớp 6 hiệu suất cao.

Bên cạnh bại, VnDoc.com vẫn đăng lên nhiều tư liệu giờ Anh 6 công tác mới mẻ không giống nhau như:

 • Bài tập luyện Tiếng Anh lớp 6 Chân trời tạo nên - Friends plus
 • Bài tập luyện giờ Anh 6 i-learn Smart World
 • Bài tập luyện Tiếng Anh 6 Explore English

Bài tập luyện ngữ pháp giờ Anh 6

I. Lý thuyết Ngữ pháp giờ Anh 6 Global Success theo đòi từng Unit

Lưu ý: Quý Khách gọi nhấp vào cụ thể từng đàng links sau đây và xem thêm từng tư liệu.

1. Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 1 bao hàm cấu tạo thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp nối lớp 6.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 1 lớp 6 My New School

- Luyện tập luyện thêm thắt ngữ pháp Unit 1 giờ Anh 6 tại:

 • Lý thuyết và Bài tập luyện Thì lúc này đơn Tiếng Anh lớp 6
 • Lý thuyết và Bài tập luyện Thì Hiện bên trên tiếp nối lớp 6
 • Bài tập luyện thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp nối môn giờ Anh lớp 6

2. Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 2 tương quan cho tới cấu tạo There is/ There are và cách sử dụng một trong những giới kể từ chỉ xứ sở cơ phiên bản như: In, on, behind, between, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 2 lớp 6 My Home

- Luyện tập luyện thêm thắt trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ Anh 6 My Home

3. Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp giờ Anh Unit 3 lớp 6 tương quan cho tới cơ hội dùng cấu tạo Thì Hiện bên trên tiếp nối nhằm biểu diễn miêu tả sau này.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 3 My Friends

- Luyện tập luyện thêm thắt bài bác tập luyện giờ Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

4. Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp giờ Anh Unit 4 lớp 6 bao hàm lý thuyết + công thức câu đối chiếu hơn

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ Anh lớp 6 My Neighbourhood

- Luyện tập luyện thêm thắt bài bác tập luyện giờ Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

5. Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 5 tương quan cho tới cấu tạo So sánh rộng lớn nhất và cơ hội dùng động kể từ khuyết thiếu hụt Must

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

- Luyện tập luyện thêm thắt bài bác tập luyện giờ Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

6. Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Lý thuyết giờ Anh 6 Unit 6 tổ hợp cách sử dụng động kể từ khuyết thiếu hụt Should và Shouldn't.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

- Luyện tập luyện thêm thắt bài bác tập luyện giờ Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

7. Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 7 bao hàm 2 quan liêu trọng: Từ nhằm chất vấn (Wh-question words) và Liên kể từ (Conjuction) gom những em tổ hợp ngữ pháp hiệu suất cao.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 công tác mới mẻ Unit 7: Television

- Luyện tập luyện thêm thắt bài bác tập luyện ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 7 Television

8. Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 8 bao hàm công thức thì quá khứ đơn, cách sử dụng, tín hiệu nhận ra, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới mẻ Unit 8: Sports and Games

- Luyện tập luyện thêm thắt bài bác tập luyện ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

9. Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 9 bao hàm lý thuyết về Thì lúc này triển khai xong như: công thức, cách sử dụng, tín hiệu nhận ra, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới mẻ Unit 9 Cities of the world

- Luyện tập luyện thêm thắt bài bác tập luyện ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

10. Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp giờ Anh Unit 10 lớp 6  bao hàm lý thuyết về Thì sau này đơn như: công thức, cách sử dụng, tín hiệu nhận ra, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

- Luyện tập luyện thêm thắt bài bác tập luyện ngữ pháp Unit 10 giờ Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

11. Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 11 tương quan cho tới cấu tạo Câu ĐK loại 1 - Diễn miêu tả ĐK hoàn toàn có thể xẩy ra ở lúc này.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới mẻ Unit 11

- Luyện tập luyện thêm thắt nhiều hình thức bài bác tập luyện Unit 11 lớp 6 tại: Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới mẻ Unit 11: Our greener world

12. Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 12 tổ hợp cách sử dụng những động kể từ khuyết thiếu hụt cơ phiên bản (Model verbs) như: Can, Could, be able to lớn, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới mẻ Unit 12 Robots

- Luyện tập luyện thêm thắt nhiều hình thức bài bác tập luyện Unit 12 lớp 6 tại: Bài tập luyện trắc nghiệm giờ Anh lớp 6 Unit 12: Robots

II. Bài tập luyện giờ Anh lớp 6 Global Success theo đòi từng Unit

Bài tập luyện I. Bài tập luyện thì lúc này đơn/ lúc này tiếp nối.

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in Hai Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play) ________________soccer.

6. it is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.

20. Everyday, I (go) __________to school by xe đạp.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee.

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in Hồ Chí Minh City.

24. Hung and his friend (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6. oo in the morning.

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do ) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________to school by xe đạp.

34. We (go)_______________to supermarket to lớn buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business to lớn Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday, I (go)______________to school on foot.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?

44. It's 9 o'clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to lớn work by xe đạp. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________to music.

49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)_____________sailing and (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter to lớn my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)____________lunch and (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, she (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)__________an orange, and my sisters (play)_______tennis.

56. ______it her bag (be)?

- No, it (not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to lớn school?

58. He (live)________________in Hồ Chí Minh City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the thành phố and it (be)_________small.

61. Every morning, we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book and there (be)_________pens.

63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)______________ there.

68. My brother (not live )______________in London; he (live)___________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (design ) ____________________his dream house.

70. He (like)_______apples, but he (not lượt thích )__________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)________ lunch at 12.00. -________you (have) ________ lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can’t (swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (like )__________________ice-cream.

76. Where___________________Mr. Ha (live)_______________?

78. Hang (go)_____to the bookshop now because she ( want ) __to buy some books.

79. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)____________English and Lien (listen)__________to music.

81. Every night, she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home and (have)___________lunch.

Bài tập luyện II. Chia động kể từ ở thì lúc này đơn/ lúc này tiếp diễn/ sau này ngay sát.

1. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

2. I'm afraid I _________________________ (not / be) able to lớn come tomorrow.

3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at 9 o'clock.

4. According to lớn the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.

5. ____________________ (they / come) tomorrow?

6. When ____________________ (you / get) back?

7. If you lose your job, what ____________________ (you / do)?

8. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

9. What time ____________________ (the sun / set) today?

10. ____________________ (she / get) the job, vì thế you think?

11. ____________________ (David / be) at trang chủ this evening?

12. What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?

13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

14. How ____________________ (he / get) here?

15. ____________________ (they / come) tomorrow?

16. He (teach)_______________English in a big school in town.

17. When ____________________ (you / get) back?

18. What you (listen) ………………………on the radio?

19. ___________he (play)__________sports?

20. Everyday she (go)____________to work by xe đạp.

21. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

22. Sometimes, I (play)__________badminton.

23. Ann (like)____________her job very much.

24. ___________your mother (walk)_________to the market?

25. Look! They (run)_________________________together.

26. Son (write) ………………………to their friends every summer holiday?

27. What you (do).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tonight?

Bài tập luyện III. Điền nhập địa điểm rỗng nhằm triển khai xong đoạn văn và vấn đáp những thắc mắc vẫn cho

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve years (2) …………….. He’s tall and (3)……………. His face is (4) ……………… and his hair is (5) ………………. and đen ngòm. He (6) ……………… at school in the morning and (7) …………….. football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. classB. studentC. schoolD. doctor
2. A. youngB. oldC. smallD. big
3. A. roundB. thinC. ovalD. long
4. A. longB. heavyC. lightD. thick
5. A. fullB. bigC. roundD. short
6. A. studiesB. travelsC. walksD. goes
7. A. playsB. travelsC. worksD. goes
8. A. playsB. getsC. doesD. have

B. Answer the questions:

1. Is Hoang a schoolboy?

………………………………………………………………………

2. Is he short?

………………………………………………………………………

3. Is his face long?

………………………………………………………………………

4 Where does Hoang study in the morning?

………………………………………………………………………

5. What does he vì thế in the afternoon?

………………………………………………………………………

6. Does he get good marks in class?

………………………………………………………………………

Bài 2. Điền kể từ tương thích nhập địa điểm rỗng.

Every Saturday Minh and his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) ……
with peas and beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s
(5)…… drink is fruit juice, but his father and mother lượt thích (6) … They listen to lớn (7) …… while
they are having (8) …… dinner.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. bakeryB. restaurantC. supermarketD. drug store
2. A. juiceB. lemonC. beefD. orange
3. A. eatsB. hasC. getsD. goes
4. A. ice-creamB. milkC. noodleD. meat
5. A. goodB. fineC. wellD. favorite
6. A. fruitB. orangeC. beerD. lemon
7. A. musicB. televisionC. a gameD. swimming
8. A. hisB. theirC. ourD. his

B. Answer the questions:

1. Where vì thế Minh and his family have dinner every Saturday?

………………………………………………………………………

2. Do they eat meat? What kind?

………………………………………………………………………

3. What vegetables vì thế they eat?

………………………………………………………………………

4. What is Minh’s favorite drink?

………………………………………………………………………

5. What vì thế his parents lượt thích to lớn drink?

………………………………………………………………………

6. What vì thế they listen to lớn at the restaurant?

………………………………………………………………………

Bài 3.

I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My
(3)………….. meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. bread. I like
apples best. What (6) ……………. you have for lunch?

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. workB. canteenC. dayD. week
2. A. vegetablesB. eggsC. foodD. drink
3. A. favoriteB. goodC. niceD. well
4. A. muchB. manyC. noD. some
5. A. likesB. drinkC. hasD. have
6. A. doB. doesC. areD. is

B. Answer the questions:

1. Where does Ngan eat lunch?

………………………………………………………………………

2. Is the food in her school canteen good?

………………………………………………………………………

3. What is her favorite meat?

………………………………………………………………………

4. Does she lượt thích rice?

………………………………………………………………………

5. What kind of fruit does she lượt thích best?

………………………………………………………………………

Bài 4.

Khoa and Luan go to lớn (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. at
7a.m every day. On the (3) ………………. they often go to lớn the zoo. They (4) ………………go
to school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a
(5) ……………… at the park. They also lượt thích walking or (6) ……………….. in the park.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. the moviesB. the parkC. schoolD. hospital
2. A. endB. startC. closeD. finish
3. A. weekendB. MondayC. daysD. years
4. A. usuallyB. alwaysC. oftenD. don’t
5. A. sailingB. fishingC. swimmingD. picnic
6. A. swimmingB. joggingC. watchingD. listening

B. Answer the questions:

1. How many days a week vì thế Khoa and Luan go to lớn school?

…………………………………………………………………

2. What time vì thế their classes start?

…………………………………………………………………

3. Where vì thế they often go on the weekend?

…………………………………………………………………

4. Do they go to lớn school on Sundays? Why or why not?

…………………………………………………………………

5. What vì thế they lượt thích doing in the park?

…………………………………………………………………

Bài tập luyện IV. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi:

Bài 1:

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this is
my mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 and Mary’s 7. They’re pupils.

1. How many people are there in his family?

………………………………………………………………

2 How old is his father?

………………………………………………………………

3. What does he do?

………………………………………………………………

4. How old is his mother?

…………………………………………………………………

5. What does she do?

…………………………………………………………………

6. How old is his brother?

………………………………………………………………

7. How old is his sister?

…………………………………………………………………

8. What vì thế they do?

………………………………………………………………

Bài 2:

MY HOUSE

I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it’s very small. There two bedrooms, a livingroom, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. The
bathroom is next to lớn the kitchen. There is a lovely fireplace in the livingroom. There’s a beautiful
garden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my không tính phí time. We have a lot of fun. I love my house very much.

1. Where is his house?

………………………………………………………………

2. Is it old?

………………………………………………………………

3. How many rooms are there is his house?

…………………………………………………………………

4. Is there a garden?

………………………………………………………………

5. Where is the fireplace?

…………………………………………………………………

6. Who does he live with?

…………………………………………………………………

7. What does he vì thế in his không tính phí time?

………………………………………………………………

8. Does he love his house?

…………………………………………………………………

Bài 3:

Lan and Lien are classmates. Lan is thin, but Lien isn’t. Lan is tall and pretty. Lien is short
but nice. They are both eleven years old. They are in the same class. They are both good
students. They are good friends. They often go to lớn school and play together. 1. Who are Lan and Lien?

…………………………………………………………………

2. Is Lan thin?

………………………………………………………………

3. Is Lien ugly?

…………………………………………………………………

4. Who is nice?

…………………………………………………………………

5. How old are they?

………………………………………………………………

6. Are Lan and Lien in different classes?

…………………………………………………………………

7. Are they good pupils?

…………………………………………………………………

8. What vì thế they often vì thế together?

…………………………………………………………………

Bài 4

A robot is a machine. But it is not just any machine. It is a special kind of machine. It is a machine that moves. It follows instructions. The instructions come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes. And it does not get tired. And it never complains. Unless you tell it to!

Robots are all around us. Some robots are used to lớn make things. For example, robots can help make cars. Some robots are used to lớn explore dangerous places. For example, robots can help explore volcanoes. Some robots are used to lớn clean things. These robots can help vacuum your house. Some robots can even recognize words. They can be used to lớn help answer telephone calls. Some robots look lượt thích humans. But most robots vì thế not. Most robots just look lượt thích machines.

Long ago, people imagined robots. But nobody was able to lớn make a real robot. The gist real robot was made in 1961. It was called Unimate. It was used to lớn help make cars. It looked lượt thích a giant arm.

In the future, we will have even more robots. They will vì thế things that we can’t vì thế. Or they will vì thế things that we don’t want to lớn vì thế. Or they will vì thế things that are too dangerous for us. They will help make life better.

1. As used in paragraph 1, we can understand that something special is NOT ________.

A. normal

B. expensive

C. perfect

D. tired

2. According to lớn the author, robots cannot be used to lớn ________.

A. explore volcanoes

B. make cars

C. clean your house

D. vì thế the gardening

3. What is the main purpose of paragraph 2?

A. to lớn show how easy it is to lớn make a robot

B. to lớn tell what a robot is

C. to lớn describe the things a robot can do

D. to lớn explain the difference between a robot and a machine

4. Which of these gives the best use of a robot?

A. to lớn help make a sandwich

B. to lớn help tie shoes

C. to lớn help read a book

D. to lớn help explore Mars

5. How does the author feel about robots?

A. Robots are useless.

B. Robots are helpful.

C. Robots are confusing.

D. Robots are dangerous.

Bài tập luyện V. Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang đến phần gạch ốp chân.

1. They listen to lớn music.

………………………………………………………………………

2. Nam goes to lớn his friend’s house in the evening.

………………………………………………………………………

3. My father goes to lớn work by bus.

………………………………………………………………………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

………………………………………………………………………

5. My mother works in a hospital.

………………………………………………………………………

6. Linh has three pencils.

……………………………………………………………………

7. My mother’s picture is on the wall.

……………………………………………………………………

8. It is ten past eleven .

……………………………………………………………………

9. She is in class 6B.

……………………………………………………………………

10. They have two children.

……………………………………………………………………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

……………………………………………………………………

12. She has lunch at eleven thirty.

…………………………………………………………………

13. There is one clock in the living room.

…………………………………………………………………

14. Mr Quang lives in the country.

…………………………………………………………………

15. My friends come from China

……………………………………………………………………

Bài tập luyện VI. Give the correct size of the word in bracket.

1. Drinking wine much is ................................... to lớn our health. (HARM)

2. All ...................................... people came on time. (INVITE)

3. We always swim in the ...................................... pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so sánh ................................ . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ................................ (we)

6. Do you know what the ............................... of this lượt thích is? (deep)

7. Air ............................... is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

Xem thêm: fe(no3)3 ra fe2o3

8. I’d lượt thích a bottle of ............................... , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for................................ all over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ................................ (play )

Bài tập luyện VII. Match the question in column A and the answer in column B

A

B

answer

1. Would you lượt thích a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love to lớn.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful and big.

f. What a nice room!

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Bài tập luyện VII. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo.

1. bigger/ one/ Nam's/ than/ new/ old/ is/ his/ school

__________________________________________________

2. taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

__________________________________________________

3. one/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

__________________________________________________

4. thành phố / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

__________________________________________________

5. is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

___________________________________________________

6. thành phố / country /quieter /the /The/is/than

___________________________________________________

7. art gallery/ she/, / her family's/ Incredibly /dislikes

__________________________________________________

8. and /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

___________________________________________________

9. the / is /a /near. /There/cathedral/square

___________________________________________________

10. backyard / workshop /in /My father's/is/ the

___________________________________________________

Bài tập luyện VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited________ the school trip.

2. Dorothy put ________ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What vì thế you usually vì thế ________ break time?

5. ________ the afternoon I play football in the playground.

6. I go trang chủ ________ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ________ the library.

8. Many boarders go trang chủ ________ weekends.

Bài tập luyện IX. Write the past size of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)___________ to lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ____________ around the parking lot for đôi mươi minutes to lớn find a parking space.

3. When we (arrive)___________________ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)__________ ______ us if we (have) _________________ reservations.

5. I (say)_____________, "No, my secretary forgets to lớn make them."

6. The waitress (tell) _____________ us to lớn come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) _______________________ back to lớn the siêu xe.

8. Then we (see) ____________________ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) _________________ some sandwiches.

10. That (be) _______________________ better than vãn waiting for two hours.

11. I (not go) _______________________ to lớn school last Sunday.

12. She (get) _______________________ married last year?

13. What you (do) ___________ last night? - I (do) _________ my homework.

14. I (love) _______________________ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ___________ up at 6 and (have) _________ breakfast at 6.30.

Bài tập luyện X. Choose the correct answer.

1. They _________ the bus yesterday.

A. don't catch

B. weren't catch

C. didn't catch

D. not catch

2. My sister _________ trang chủ late last night.

A. comes

B. come

C. came

D. was come

3. My father _________ tired when I trang chủ.

A. was - got

B. is - get

C. was - getted

D. were - got

4. What _________ you _________ two days ago?

A. vì thế - do

B. did-did

C. do-did

D. did - do

5. Where _________ your family _________ on the summer holiday last year?

A. vì thế - go

B. does-go

C. did-go

D. did - went

6. We _________ David in town a few days ago.

A. did see

B. was saw

C. did saw

D. saw

7. It was cold, so sánh I _________ the window.

A. shut

B. was shut

C. am shut

D. shutted

8. I _________ to lớn the cinema three times last week.

A. was go

B. went

C. did go

D. goed

9. What_________ you _________ last weekend?

A. were/do

B. did/did

C. did/do

D. do/did

10. The police_________ u on my way trang chủ last night.

A. was stop

B. stopped

C. stops

D. stopping

11. The film wasn't very good. I_________ it very much.

A. enjoyed

B. wasn't enjoy

C. didn't enjoyed

D. didn't enjoy

12. The bed was very uncomfortable. I_________ sleep very well.

A. didn't

B. did

C. wasn't

D. not

Bài tập luyện XI. Read the passage and choose the correct answer to lớn each question.

When you're using electricity, think about where it comes from and how you can use less to lớn save the environment lime are some simple ways to lớn sum energy.

• On or Off?

Leaving TV and computers on standby with the little red light showing 5011 uses up electricity. even though they might look lượt thích they're turned off. To stop this you can turn them off.

• Lights out!

Turning lights off when you're not in the mom can save a lot of energy

• Shopping

Many products are now helping yet to lớn reduce your energy use and your parent: energy bills! Check new products for their tendency grade and rating. Keep an eye out for the "Energy Efficiency Recommended" logo.

• In the refrigerator

The fridge is an important part of the kitchen. It keeps food fresh, cool and healthy! But it takes a lot of energy to lớn keep cool. So help it by not leaving the hedge door open or putting hot things inside.

1. This passage tells you _______

A. how to lớn keep the environment clean

B. some ways to lớn save energy

C. some kinds of electrical appliances

2. When you leave televisions and computers on standby, _______

A. they still use electricity B. they are turned off C.you can save energy

3. When you go out of the room, you should _____

A. close the door B. turn on the lights C. switch off the lights

4. Why should you choose products with the 'Energy Efficiency Recommended logo?

A. Because they use more electricity

B. Because they are new products.

C. Because they are more economical

5. Putting hot things in the fridge _______

A. can save a lot of energy B. is not a good thing to lớn vì thế C. is a quick way to lớn keep cool

Bài tập luyện XII. Give the correct size of the word in brackets to lớn complete the following text

Sometimes good,(1. FRIEND)________ neighbors are hard to lớn come by. When you vì thế have a kind, good neighbor nearby, it (2. REAL) ________goes a long way. So what (3.ACTUAL)________ makes a good neighbor and how can we be the (4.GOOD)_________ neighbor? Here is a good way we can be great to lớn those we live around. Be considerate. Notice the time of day and what others might be going through. Noise levels can be huge issue with neighbors (5. SPECIAL) _________late at night. Does the family next to lớn you have small children that go to lớn bed early? Then don’t blast your music super loud with the windows open at 11:00 p.m. Is there an (6.OLD)________person who has a hard time getting around? Bring their mail up to lớn their house on days with poor weather. Let’s try to lớn be the best neighbor. It will make life much more (7. PLEASE)________for everyone!

ĐÁP ÁN

Bài tập luyện I

1. Do, live, live.
2. What is he doing now? He is watering flowers in the garden.
3. What does she do? She is a teacher.
4. Where are you from?
5. are playing, is playing.
6. is watching.
7. go, have, am, visit.
8. Does your father go to lớn work by bus?
9. How does your sister go to lớn school?
10. What time do they get up?
11. What do they do in the winter?
12. have
13. is
14. likes (* Lưu ý: Tuy là nhập câu với “now”- tín hiệu của lúc này tiếp nối, tuy nhiên tớ không được phân tách động kể từ “ lượt thích “ trở nên dạng V-ing, nên tớ nên người sử dụng thì lúc này đơn nhập tình huống này).
15. is calling.
16. am listening
17. Are you playing badminton now?
18. gets up
19. watch
20. go
21. has
22. am reading, is watching
23. lives, lives
24. are playing
25. get up
26. goes, does
27. is telling
28. are
29. Is he watching TV at 7.00 every morning?
30. What does she do at 7.00 am?
31. How old is she?
32. How is she?
33. go
34. go
35. goes
36. likes, don’t like
37. likes, doesn’t like
38. love, don’t love
39. go

40. Are you waiting for Nam?-No, I am waiting for Mr. Hai.
41. gets, brushes
42. doesn’t live, rents
43. How do your children go to lớn school everyday?
44. Is, is listening
45. are playing
46. Goes, walks
47. Do you live near a market? _ Is it noisy?
48. am doing, is listening.
49. are going.
50. Go, go
51. am writing.
52. have, goes
53. have
54. has
55. Am eating, is playing
56. Is it her bag? - No, it isn’t.
57. What time do your children (go) go to school?
58. lives.
59. What time does your brother usually get up?
60. is, is
61. have
62. is, are
63. lives, has
64. doesn’t have
65. What time do you start your class?
66. Are you in class 12A3?
67. learns, doesn’t live
68. doesn’t live, lives
69. is designing
70. likes, doesn’t like
71. Does she like apples?
72. have, do, have
73. swim, swim
74. is reading
75. like
76. Where does Mr. Ha live?
78. is going, wants
79. are going, buying
80. is studying, is listening
81. has
82. go
83. go
84. likes
85. has, goes
86. don’t read
87. is, plays
88. Do your students play soccer every afternoon?
89. goes
90. go, have

Bài tập luyện II

 1. is going to lớn take
 2. am not going to lớn be
 3. isn’t going to lớn take
 4. isn’t going to lớn snow
 5. Are they going to lớn come tomorrow?
 6. When are you going to lớn get back?
 7. If you lose your job, what are you going to lớn do?
 8. In your opinion, she is going to lớn be a good teacher?
 9. What time is the sun going to lớn mix today?
 10. Is she going to lớn get the job, vì thế you think?
 11. Is David going to lớn beat trang chủ this evening?
 12. What is the weather going to lớn be lượt thích tomorrow?
 13. There’s someone at the door, are you getting it?
 14. How does he get here?
 15. Are they going to lớn come tomorrow?
 16. He teaches English in a big school in town.
 17. When are you going to lớn get back?
 18. What are you listening on the radio?
 19. Is he playing sports?
 20. goes
 21. read, listen, watch
 22. play
 23. likes
 24. Is your mother walking to lớn the market now?
 25. are running
 26. Does Son write to their friends every summer holiday?
 27. What are you going to lớn do tonight?

Bài tập luyện III. Điền nhập địa điểm rỗng nhằm triển khai xong đoạn văn và vấn đáp những thắc mắc vẫn cho

Bài 1. 

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. B; 3. B; 4. A; 5. D; 6. A; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Yes, he is.

2. No, he isn’t.

3. Yes, it is.

4. Hoang studies at school in the morning.

5. He plays football in the afternoon.

6. Yes, he does.

Bài 2. Điền kể từ tương thích nhập địa điểm rỗng.

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. D; 6. C; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Minh and his family have dinner in a restaurant every Saturday.

2. Yes, they vì thế. They eat chicken and beef.

3. They eat peas and bean.

4. Minh’s favorite drink is fruit juice.

5. His parents lượt thích to lớn drink beer.

They listen to lớn music at the restaurant.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A

B. Answer the questions:

1. Ngan eats lunch in her school canteen.

2. Yes, it is.

3. Her favorite meat is beef.

4. No, she doesn’

5. She likes apples best.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. C; 2. B; 3. A; 4. D; 5. D; 6. B

B. Answer the questions:

1. They go to lớn school five days a week.

2. Their classes start at 7a.m every day.

3. They often go to lớn the zoo on the weekend.

4. No, they don’t. Because their school closes then.

5. They lượt thích walking and jogging in the park.

Bài tập luyện IV. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi:

Bài 1:

1. There are five people in his family.

2 He’s 40 years old

3. He’s a doctor

4. She’s 35 years old.

5. She’s a doctor

6. He is 10 years old.

7. She is 7 years old.

8. They are pupils

Bài 2:

1. His house is near the sea.

2. Yes, it is.

3. There are five rooms in his house.

4. Yes, it is.

5. The fireplace is in the living room

6. He lives with his parents.

7. He plays badminton with his father in his không tính phí time.

8. Yes, he does.

Bài 3:

1. Lan and Lien are classmates.

2. Yes, she is.

3. No, she isn’t.

4. Lien is nice.

5. They are both eleven years old.

6. No, they aren’t.

7. Yes, they are.

8. They often go to lớn school and play together

Bài 4

1. A 2. D 3. C 4. D 5. B

Bài tập luyện V. Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang đến phần gạch ốp chân.

1. They listen to lớn music.

………What vì thế they listen to?………

2. Nam goes to lớn his friend’s house in the evening.

………Where does Nam go in the evening?……………

3. My father goes to lớn work by bus.

………How does your father go to lớn work?……………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

……What time does her brother have breakfast?……………

5. My mother works in a hospital.

……Where does your mother work?…………

6. Linh has three pencils.

………How many pencils does Linh have?………………

7. My mother’s picture is on the wall.

………Where is your mother's picture?……………

8. It is ten past eleven .

………What time is it?……………

9. She is in class 6B.

……Which class is she in?…………

10. They have two children.

………How many children vì thế they have?…………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

………Where is Lan's classroom?………………

12. She has lunch at eleven thirty.

………What does she vì thế at eleven thirty?…………

13. There is one clock in the living room.

……How many clock is there in the living room?…………

14. Mr Quang lives in the country.

…………Where does Mr Quang live?……………

15. My friends come from China

…………Where vì thế your friends come from?…………

Bài tập luyện VI. Give the correct size of the word in bracket.

1. Drinking wine much is .........harmful.......... to lớn our health. (HARM)

2. All ..............invited....................... people came on time. (INVITE)

3. We always swim in the .................swimming........ pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so sánh ...............careless... . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ...........us......... (we)

6. Do you know what the .........depth......... of this lượt thích is? (deep)

7. Air ...........pollution..... is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d lượt thích a bottle of .............lemonade........ , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for.............women.......... all over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ...........player......... (play )

Bài tập luyện VII. Match the question in column A and the answer in column B

A

B

answer

1. Would you lượt thích a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love to lớn.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful and big.

f. What a nice room!

1 - c

2 - d

3 - e

4 - b

5 - a

6 - f

Bài tập luyện VII. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo.

1. bigger/ one/ Nam's/ than/ new/ old/ is/ his/ school

_____Nam's new school is bigger than vãn his old one._______

2. taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

______Huy is taller than vãn his brother. _____

3. one/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

_____This chair is more comfortable than vãn that one. ______

4. thành phố / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

_____Living in the countryside is more peaceful than vãn living in the thành phố.______

5. is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

____He is more intelligent than vãn his friend. _____

6. thành phố / country /quieter /the /The/is/than

_____The country is quieter than vãn the thành phố.________

7. art gallery/ she/, / her family's/ Incredibly /dislikes

_______Incredibly, she dislikes her family's art gallery.__________

8. and /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

_____The statue is located between a temple and a railway station._______

9. the / is /a /near. /There/ cathedral/ square

_______There is a cathedral near the square._______

10. backyard / workshop /in /My father's/is/ the

____My father's workshop is in the backyard.__________

Bài tập luyện VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited____about____ the school trip.

2. Dorothy put __on______ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What vì thế you usually vì thế ___during/ at_____ break time?

5. ___In_____ the afternoon I play footbal in lthe playground.

6. I go trang chủ ____at____ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ___at_____ the library.

8. Many boarders go trang chủ ____at____ weekends.

Bài tập luyện IX. Write the past size of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)______went_____ to lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______drove______ around the parking lot for đôi mươi minutes to lớn find a parking space.

3. When we (arrive)________arrived_____ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)______asked____ us if we (have) ______had_______ reservations.

5. I (say)______said____, "No, my secretary forgets to lớn make them."

6. The waitress (tell) _____told________ us to lớn come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) _______walked_______ back to lớn the siêu xe.

8. Then we (see) ________saw____ a small grocery store.

9. We (stop) ___stopped___ in the grocery store and (buy) _________bought____ some sandwiches.

10. That (be) _________was________ better than vãn waiting for two hours.

11. I (not go) _______didn't go________ to lớn school last Sunday.

12. Did She (get) _________get_____ married last year?

13. What did you (do) ____do_______ last night? - I (do) ____did_____ my homework.

14. I (love) ________loved_____ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ____got____ up at 6 and (have) ____had_____ breakfast at 6.30.

Bài tập luyện X. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - C; 6 - D;

7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - B; 11 - C; 12 - A;

Bài tập luyện XI. Read the passage and choose the correct answer to lớn each question.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

Bài tập luyện XII. Give the correct size of the word in brackets to lớn complete the following text

1. friendly; 2. really; 3. actually; 4. best

5. especially; 6. elderly; 7. pleasant

Download hoàn hảo cỗ bài bác tập luyện và đáp án: Bài tập luyện lớp 6 giờ Anh cả năm với đáp án. Mời độc giả xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn tập luyện Tiếng Anh 6 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.

Xem thêm: giải vở bài tập vật lý 9