each of the beautiful cars in the shop was quickly sold to their owner

Câu hỏi:

08/04/2020 28,274

Bạn đang xem: each of the beautiful cars in the shop was quickly sold to their owner

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Each of the beautiful cars in the cửa hàng was quickly sold đồ sộ their owner

D. their

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức: đại từ/ tính kể từ chiếm hữu

Each of + danh kể từ số nhiều [ từng một] => mái ấm ngữ số ít 

Their => its

Câu này dịch như sau: Mỗi một cái xe hơi rất đẹp nhập siêu thị đều được buôn bán nhanh gọn lẹ mang đến mái ấm chiếm hữu của nó

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

She will be ill _____________________.

A. If she not take a few days rest 

B. provided she takes a few days rest

C. unless she takes a few days rest 

D. in case she takes a few days rest

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The woman of whom the red siêu xe is parked in front of the bank is a famous pop star

A. of whom the

B. parked

C. in front of the bank

D. famous pop star

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Being that he was a good swimmer, John managed đồ sộ rescue the child

A. that he was

B. swimmer

Xem thêm: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

C. rescue

D. child

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

She demanded that she _____________ allowed đồ sộ meet her son in prison

A. was 

B. were 

C. be 

D. would be  

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Three pounds of butter ____________ in this recipe

A. needs 

B. is needed 

C. need 

D. are needed

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges

“Do you mind if I watch TV late tonight?”  

“______________”

A. I’d rather not. I have đồ sộ get up early tomorrow

B. Please, don’t. I can’t sleep with a TV on

C. Yes. You can watch it as long as you want

D. Yes, you mind. I also want đồ sộ watch the football match tonight