đồ thị hàm số y=ax+b

Bình chọn:

Bạn đang xem: đồ thị hàm số y=ax+b

3.9 bên trên 391 phiếu

Lý thuyết loại thị của hàm số nó = ax + b (a ≠ 0).

Đồ thị của hàm số nó = ax + b

Xem cụ thể

Trả câu nói. thắc mắc 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả câu nói. thắc mắc 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1

Vẽ loại thị của những hàm số sau:

Xem câu nói. giải

Bài 15 trang 51 sgk Toán 9 tập dượt 1

Vẽ loại thị của những hàm số...

Xem câu nói. giải

Bài 16 trang 51 sgk Toán 9 tập dượt 1

Vẽ loại thị những hàm số nó = x và nó = 2x + 2

Xem câu nói. giải

Bài 17 trang 51 SGK Toán 9 tập dượt 1

Vẽ loại thị của những hàm số nó = x + 1

Xem câu nói. giải

Bài 18 trang 52 sgk Toán 9 tập dượt 1

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

Biết rằng với x = 4 thì hàm số nó = 3x + b có mức giá trị là 11...

Xem câu nói. giải

Bài 19 trang 52 sgk Toán 9 tập dượt 1

Giải bài bác 19 trang 52 SGK Toán 9 tập dượt 1. Đồ thị của hàm số nó = √3 x + √3 được vẽ vị compa và thước trực tiếp

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem câu nói. giải