đề thi cuối kì 1 toán 8Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 8, phần tiếp sau đây liệt kê Đề đua Học kì 1 Toán lớp 8 năm học tập 2023 - 2024 đem đáp án (30 Đề). Hi vọng cỗ đề đua này tiếp tục giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài bác đua Toán 8.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 8 năm học tập 2023 - 2024 đem đáp án (30 Đề)

Để mua sắm hoàn hảo cỗ Đề đua Toán 8 bạn dạng word đem điều giải cụ thể, thích mắt, quý Thầy/Cô phấn khởi lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Bạn đang xem: đề thi cuối kì 1 toán 8

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1

Môn: Toán 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: 90 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Gía trị của x thỏa mãn nhu cầu x2 + 16 = 8x là

A. x = 8       B. x = 4       C. x = -8       D. x= -4

Câu 2: Kết ngược phép tắc tính: 15 x3y5z : 3 xy2z là

A. 5x2 y3       B. 5xy       C. 3x2y3 D. 5xyz

Câu 3: Kết ngược phân tách nhiều thức -x2 + 4x - 4 là:

A. -(x + 2)2       B. -(x - 2)2       C. (x-2)2       D. (x + 2)2

Câu 4: Mẫu thức công cộng của 2 phân thức: Bộ Đề đua Toán lớp 8 là:

A. 2(x - 1)2       B. x(x - 1)2       C. 2x(x-1)       D. 2x (x-1)2

Quảng cáo

Câu 5: Điều khiếu nại xác lập của phân thức: Bộ Đề đua Toán lớp 8 là:

A. x≠1/3       B. x≠±1/3       C. x≠-1/3       D. x≠9

Câu 6: Khẳng lăm le này sau đấy là sai:

A. Tứ giác đem 2 lối chéo cánh vuông góc cùng nhau bên trên trung điểm từng lối là hình thoi.

B. Tứ giác đem 2 lối chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm từng lối là hình bình hành

C. Hình chữ nhật đem 2 lối chéo cánh đều nhau là hình vuông vắn.

D. Hình chữ nhật đem 2 lối chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông vắn.

Câu 7: Cho tứ giác MNPQ. Gọi E, F , G, H theo thứ tự là trung điểm những cạnh MN, NP, PQ, QM. Tứ giác EFGH là hình thoi nếu như 2 lối chéo cánh MP, NQ của tứ giác MNPQ:

Bộ Đề đua Toán lớp 8

A. Bằng nhau

B. Vuông góc

C. Vuông góc cùng nhau bên trên trung điểm từng đường

D. Cắt nhau bên trên trung điểm từng lối.

Quảng cáo

Câu 8: Độ nhiều năm 2 lối chéo cánh của hình thoi theo thứ tự là 6 centimet và 4 centimet. Độ nhiều năm cạnh của hình thoi là:

A. 13 centimet       B. √13 centimet       C. 52 centimet       D. √52 cm

Phần tự động luận (8 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Phân tích trở thành nhân tử:

a) x2 + 4y2 + 4xy – 16

b) 5x2 - 10xy + 5y2

Bài 2: (2 điểm)

Cho biểu thức Bộ Đề đua Toán lớp 8

a) Tìm ĐK của x nhằm biểu thức A xác lập.

b) Rút gọn gàng A

c) Tính độ quý hiếm của A Khi x= -1

Bài 4: (1điểm )

Cho a + b = 1. Tính độ quý hiếm của những biểu thức sau:

M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b).

Quảng cáo

Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông bên trên A (AB < AC).Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB bên trên M và IN vuông góc với AC bên trên N.

a) Chứng minh tứ giác AMIN là hình chữ nhật.

b) Gọi D là vấn đề đối xứng của I qua loa N. Chứng minh tứ giác ADCI là hình thoi.

c) Cho AC = 20cm, BC = 25cm.Tính diện tích S ΔABC

d) Đường trực tiếp BN tách cạnh DC bên trên K. Chứng minh: Bộ Đề đua Toán lớp 8

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

1.B 2.A 3.B 4.D
5.B 6.C 7.A 8.B

Phần tự động luận (8 điểm)

Bài 1

a) x2 + 4y2 + 4xy – 16 = (x + 2y)2 -16 = (x + 2y – 4)(x + 2y + 4).

b) 5x2 - 10xy + 5y2 = 5(x2 - 2xy + y2) = 5(x - y)2

Bài 2

Bộ Đề đua Toán lớp 8

a) x2 - 4 ≠ 0 ⇔ (x + 2)(x - 2) ≠ 0

Bộ Đề đua Toán lớp 8

ĐKXĐ: x ≠ - 2 và x ≠ 2

Bộ Đề đua Toán lớp 8

Bài 4: Ta có: a + b = 1

M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b)

= (a + b)3 - 3ab(a + b) + 3ab[(a + b)2 - 2ab] + 6a2 b2 (a + b)

= 1 - 3ab + 3ab(1 - 2ab) + 6a2 b2

= 1 - 3ab + 3ab - 6a2 b2 + 6a2 b2

= 1

Bài 5:

Bộ Đề đua Toán lớp 8

a) Xét tứ giác AMIN có:

∠(MAN) = ∠(ANI) = ∠(IMA) = 90o

⇒ Tứ giác AMIN là hình chữ nhật (có 3 góc vuông).

b) ΔABC vuông đem AI là trung tuyến nên AI = IC = BC/2

do cơ ΔAIC cân nặng đem lối cao IN bên cạnh đó là lối trung tuyến

⇒ NA = NC.

Mặt không giống ND = NI (t/c đối xứng) nên ADCI là hình bình hành

Lại đem AC ⊥ ID (gt). Do cơ ADCI là hình thoi.

c) Ta có: AB2 = BC2 – AC2 (định lí Py-ta-go)

= 252 – 202 ⇒ AB = √225 = 15 (cm)

Vậy SABC = (1/2).AB.AC = (1/2).15.trăng tròn = 150 (cm2)

d) Kẻ IH // BK tao đem IH là lối khoảng của ΔBKC

⇒ H là trung điểm của CK hoặc KH = HC (1)

Xét ΔDIH đem N là trung điểm của DI, NK // IH (BK // IH)

Do cơ K là trung điểm của DH hoặc DK = KH (2)

Từ (1) và (2) ⇒ DK = KH = HC ⇒ DK/DC= 1/3.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1

Môn: Toán 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: 90 phút

(Đề 2)

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Kết ngược của phép tắc tính: (2x2 – 32) : (x – 4 ) là:

A. 2(x – 4)       B. 2(x + 4)       C. x + 4       D. x – 4

Câu 2: Mẫu thức công cộng của 2 phân thức Bộ Đề đua Toán lớp 8 là:

A. x(x + 2)2       B. 2(x + 2)2       C. 2x(x + 2)2       D. 2x(x + 2)

Câu 3: Kết ngược của phép tắc tính Bộ Đề đua Toán lớp 8

Xem thêm: các công thức hóa học lớp 8

Bộ Đề đua Toán lớp 8

Câu 4: Tập ăn ý những độ quý hiếm của x nhằm 3x2=2x là :

Bộ Đề đua Toán lớp 8

Câu 5: Với x = 105 thì độ quý hiếm của biểu thức x2-10x + 25 là:

A. 1000      B. 1025       C. 10000       D. 10025

Câu 6: Trong những xác định sau, xác định này sai?

A. Hình thang đem 2 cạnh mặt mày đều nhau là hình thang cân nặng

B. Tứ giác đem 2 cạnh đối tuy nhiên song là hình thang

C. Hình thang cân nặng có một góc vuông là hình chữ nhật

D. Hình chứ nhật đem 2 lối chéo cánh vuông góc là hình vuông vắn.

Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD đem AB = 6 centimet, BC = 8cm. M, N, Phường, Q là trung điểm những cạnh của hình chữ nhật. Tổng diện tích S những tam giác đem nhập hình là:

Bộ Đề đua Toán lớp 8

A. 4 cm2      B. 6 cm2      C. 12 cm2     D. 24 cm2

Câu 8: Trong hình bên dưới, biết ABCD là hình thang vuông, tam giác BMC đều. Số đo của góc ABC là:

Bộ Đề đua Toán lớp 8

A. 60o       B. 130o       C. 150o       D. 120o

Phần tự động luận (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Phân tích trở thành nhân tử

a) x6 – x4 + 2x3 + 2x2

b) 4x4 + y4

Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức :

Bộ Đề đua Toán lớp 8

a) Rút gọn gàng biểu thức P

b) Tính độ quý hiếm biểu thức Phường với x = 1/2

Bài 3: (1 điểm)

Chứng tỏ rằng nhiều thức : Phường = x2 - 2x + 2 luôn luôn trực tiếp to hơn 0 với từng x

Bài 4: (3 điểm) Cho ΔABC cân nặng bên trên A đem AB = 5cm; BC = 6cm. Kẻ phân giác nhập AM (M ∈ BC) . Gọi O là trung điểm của AC và K là vấn đề đối xứng của M qua loa O.

a) Tính diện tích S tam giác ABC.

b) Tứ giác ABMO là hình gì? Vì sao?

c) Để tứ giác AMCK là hình vuông vắn thì tam giác ABC nên nhận thêm ĐK gì?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1

Môn: Toán 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: 90 phút

(Đề 3)

Bài 1: (2 điểm)

a) Phân tích nhân tử

i) xy - 6y + 2x - 12

ii) 2x(y - z) + (z - y)(x + y)

b) Tìm x biết: x + 3 = (x + 3)2

Bài 2: (1 điểm) Rút gọn gàng và tính độ quý hiếm của biểu thức:

Bộ Đề đua Toán lớp 8

Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức:

Bộ Đề đua Toán lớp 8

a) Tìm ĐK xác lập của biểu thức Phường.

b) Chứng minh độ quý hiếm của Phường luôn luôn âm với x ≠ ±1

Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng biểu thức

Bộ Đề đua Toán lớp 8

Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông bên trên A. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của nhì cạnh AB và BC.

a) Gọi D là vấn đề đối cứng của A qua loa N. Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

b) Lấy I là trung điểm của cạnh AC và E là vấn đề đối xứng của N qua loa I.

Chứng minh tứ giác ANCE là hình thoi.

c) Đường trực tiếp BC tách DM và DI theo thứ tự bên trên G và G’. Chứng minh BG = CG’.

d) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính diện tích S ΔDGG’.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1

Môn: Toán 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: 90 phút

(Đề 4)

Bài 1: (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử:

a) x2 + xy –x – y

b) a2 – b2 + 8a + 16

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

a) 4x(x + 1) + (3 – 2x)(3 + 2x) = 15

b) 3x(x – 20012) – x + 20012 = 0

Bài 3: (1,5 điểm) Cho biểu thức:

Bộ Đề đua Toán lớp 8

a) Tìm ĐK của x nhằm biểu thức A xác định

b) Rút gọn gàng biểu thức A

Bài 4: (1 điểm) Tính tổng x4 + y4 biết x2 + y2 = 18 và xy = 5.

Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông bên trên A (AB < AC) . M là trung điểm cạnh BC. Vẽ MD vuông góc với AB bên trên D và ME vuông góc với AC bên trên E.

a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.

b) Chứng minh E là trung điểm của đoạn trực tiếp AC và tứ giác CMDE là hình bình hành.

c) Vẽ lối cao AH của tam giác ABC. Chứng minh tứ giác MHDE là hình thang cân

d) Qua A vẽ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với DH tách DE bên trên K. Chứng minh HK vuông góc với AC.

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một trong những nội dung đem nhập cỗ Đề đua Toán 8 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu tương đối đầy đủ, Thầy/Cô phấn khởi lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem thêm thắt cỗ đề đua Toán lớp 8 năm học tập 2023 - 2024 tinh lọc khác:

  • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 8 đem đáp án năm 2023 (11 đề)

  • Bộ 21 Đề đua Toán lớp 8 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  • Đề đua Toán lớp 8 Giữa học tập kì một năm 2023 đem ma mãnh trận (19 đề)

  • Bộ Đề đua Toán lớp 8 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

  • Top 4 Đề đua Toán lớp 8 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án

  • Bộ Đề đua Toán lớp 8 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

  • Top 4 Đề đua Toán lớp 8 Giữa kì hai năm 2023 đem đáp án

  • Bộ Đề đua Toán lớp 8 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

  • Top 4 Đề đua Toán 8 Học kì hai năm 2023 đem đáp án

  • (mới) Bộ đề đua Toán lớp 8 (60 đề)

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: biểu hiện của bạo lực học đường

Tổng ăn ý Bộ đề đua Toán lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 đem đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề đua môn Toán của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn nước.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học