bài tập câu điều kiện loại 2

Câu ĐK loại 2 là vấn đề ngữ pháp cơ bạn dạng, ko tầm thường phần cần thiết vô quy trình học tập giờ đồng hồ Anh. Để cầm kiên cố toàn cỗ kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới cấu tạo, cách sử dụng dạng câu ĐK này, chúng ta hãy ôn luyện qua loa nội dung bài viết tổ hợp những bài tập câu điều kiện loại 2 không thiếu, với kèm cặp đáp án tại đây của Langmaster nhé! 

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 2

1. Tóm tắt kỹ năng và kiến thức về câu ĐK loại 2

1.1 Cấu trúc

Câu ĐK loại 2 là dạng câu ĐK trình diễn mô tả trường hợp ngược với thực tiễn ở thời điểm hiện tại. Trong câu ĐK loại 2 cũng bao gồm một mệnh đề “if” và một mệnh đề chủ yếu với cấu tạo như sau:

If + S + V-ed/cột 2, S + would/ could/ might (not) + V-inf + O

Ví dụ:

 • If you had more time, you could finish this job on time. (Nếu có khá nhiều thời hạn rộng lớn, cậu vẫn hoàn toàn có thể kết thúc việc làm cơ đích thị hạn rồi.)
 • Susan would get a high mark if she studied hard before the exam. (Susan vẫn hoàn toàn có thể đạt điểm trên cao nếu như cô ấy cần cù học tập trước kỳ thi đua.)

Lưu ý: Đối với động kể từ “tobe” vô mệnh đề “if”, tất cả chúng ta tiếp tục phân chia ở thể bàng thái cơ hội, tức là “to be” -> “were” so với toàn bộ từng công ty ngữ. 

Ví dụ: I wouldn’t go out with him if I were you. (Tôi sẽ không còn đi dạo với anh tớ nếu như tôi là cậu.)

1.2 Cách dùng

 • Dùng nhằm trình diễn mô tả một hành động/ vấn đề ko thể xẩy ra ở trường hợp thời điểm hiện tại. 

Ví dụ: If Kathy bought food for dinner, her mom wouldn’t get angry. (Nếu Kathy mua sắm đồ ăn cho tới bữa tối, u cô ấy dường như không nổi nóng. -> Sự thiệt là thời điểm hiện tại u Kathy vẫn bực bản thân vì thế phụ nữ dường như không mua sắm món ăn tối.)

 • Dùng nhằm răn dạy nhủ ai cơ.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t tell her about this news. (Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không còn kể cho tới cô ấy nghe tin cẩn này.)

 • Dùng nhằm thể hiện nay sự ngược ngược với năng lực thời điểm hiện tại của bạn dạng thân ái.

Ví dụ: If Kai had enough money, he could travel around the world this year. (Nếu Kai với đầy đủ chi phí, anh ấy vẫn hoàn toàn có thể du ngoạn vòng xung quanh toàn cầu vô trong năm này. -> Sự thiệt là Kai thời điểm hiện tại không tồn tại năng lực lên đường du ngoạn từng toàn cầu.)

Xem thêm: 

=> CHỈ 10 PHÚT NẮM VỮNG CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 VÀ BIẾN THỂ

=> BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, 3, HỖN HỢP, ĐẢO NGỮ (CÓ ĐÁP ÁN)

1.3 Biến thể câu ĐK loại 2

a. Biến thể mệnh đề if

 • Cấu trúc: If + S + were + V-ing, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I were reading a book, I wouldn’t help you with dinner. (Nếu tôi đang được xem sách, tôi sẽ không còn thể khiến cho bạn thực hiện bữa tối.)

 • Cấu trúc: If + S + had + V3/Ved, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I had helped Lam revise, he would pass the exam. (Nếu tôi chung Lâm ôn tập dượt, cậu ấy vẫn hoàn toàn có thể vượt lên kỳ thi đua.)

b. Biến thể mệnh đề chính

 • Cấu trúc: If + S + V (past simple), S + would/ could + be + V-ing

Ví dụ: If it were Sunday, I would be going camping with my friends. (Nếu thời điểm ngày hôm nay là Chủ Nhật, thì tôi đang di chuyển cắm trại với đám các bạn.)

 • Cấu trúc: If + S + V (past simple), S + V (past simple)

Ví dụ: If I told him to tát come yesterday, I was happy today. (Nếu ngày hôm qua tôi bảo anh tớ cho tới, thì thời điểm ngày hôm nay tôi vẫn thấy phấn khởi rồi.)

1.4 Đảo ngữ câu ĐK loại 2

Cấu trúc: If + S + V (past simple), S + would/ could + V-inf

→ Were + S + N/ Adj/ to tát V, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: 

 • If I were you, I wouldn’t eat that snack. (Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không còn ăn loại snack cơ đâu.) → Were I you, I wouldn’t eat that snack. 
 • If this exercise weren’t difficult, I would help you. (Nếu bài bác tập dượt này không thật khó khăn, tôi sẽ hỗ trợ cậu.) Weren’t this exercise so difficult, I would help you.
 • If you often talked to tát Lan, she would be happy to tát go out with you. (Nếu cậu hoặc thủ thỉ với Lan, cô ấy tiếp tục đặc biệt phấn khởi nhằm đi dạo với cậu.Were you often to talk to Lan, she would be happy to tát go out with you.

null

2. Tổng thích hợp những bài tập câu điều kiện loại 2 kèm cặp đáp án

Bài tập dượt 1. Điền dạng đích thị của những câu ĐK loại 2 sau

1. If I ______(be) you, I ______(buy) flowers to tát give her.

2. If my grandfather ______(be) younger, he ______(travel) to tát nhật bản.

3. If you ______(agree) to tát tag along with bủ, I ______(not be) upset.

4. If Sarah ______(earn) enough money, she ______(pay) off all of the debts.

5. He ______(be) extremely happy if his girlfriend ______(accept) his proposal.

6. ______ (you/buy) a house if you ______(live) in Vietnam?

7. If Tung and Long ______(be) older, they ______(play) in our football team.

8. If Jackson ______(be) my friend, I ______(invite) him to tát my birthday các buổi party.

9. If Nam ______(get) more pocket money, he ______(ask) Hong out for dinner.

10. If they ______(win) the lottery, they ______(fly) to tát Osaka.

11. If I ______(meet) Black Pink, I ______(ask) for their autograph.

12. Johnson ______(not feel) lonely all the time if he ______(live) with others. 

13. My dad ______(be) healthier if he ______(not smoke).

14. It ______(be) great if she ______(trust) bủ.

15. If I ______(not speak) Chinese, ______(you/understand) me?

16. If we ______(win) the prize, we ______(travel) to tát visit Eiffel Tower.

17. If my father ______(have) a high-paying job, my family ______(be) better a lot.

18. You ______(have) a good job promotion if you ______(get) an IELTS degree.

19. Her family ______(be) on holiday if the weather ______(not be) too cold.

20. If I ______(be) you, I ______(take) a course at that language center. 

21. If your sister ______(water) her plants regularly, they ______(not die) sánh easily. 

22. If my brother ______(get) up early, he ______(not get) stuck in traffic jams. 

23. Karik ______(not have) dark circles under his eyes if he ______(go) to tát bed at 10 p.m every day. 

24. We ______(not be) late again if we ______(not travel) by bus.

25. If you ______(eat) more, you ______(gain) the weight.

26. If I ______(be) you, I ______(meet) him at a coffee cửa hàng.

27. They ______(see) each other often if they ______(live) closer.

28. If it ______(not rain), Jimmy ______(go) to tát work on time.

29. If I ______(be) more careful, I ______(not make) that stupid mistake.

30. My parents ______(feel) less stressed if they ______(know) how to tát balance life and work. 

Đáp án

1. were – would buy

2. were – would travel

3. agreed – wouldn’t be

4. earned – would pay

5. would be – accepted

6. Would you buy – lived

7. were – would play

8. were – would invite

9. got – would ask

10. won – would fly

11. met – would ask

12. wouldn't feel – lived

13. would be – didn't smoke

14. would be – trusted

15. didn't speak – would you understand

16. won – would travel

17. had – would be

18. would have – got

19. would be – wasn't

20. were – would take

21. watered – wouldn't die

22. got – wouldn't get

23. would have – went

24. wouldn't be – didn't travel

25. ate – would gain

26. were – would meet

27. would see – lived

28. didn't rain – would go

29. were – wouldn't make 

30. would feel – knew

Xem thêm: 

=> ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

null

Bài tập dượt 2. Chọn đáp án đích thị trong những câu sau

1. I ______(visit) Philip’s friend if I ______(have) her address.

A. visited – had

B. would visit – had

C. would visit – have

2. If Sany ______(have) không tính phí time, he ______(come) to tát Linda’s các buổi party.

A. had – would come

B. had – will come

C. had – came

3. They ______(save) more money if they ______(not buy) those goods.

A. would save – didn’t buy

Xem thêm: hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta hiện nay là

B. would save – don’t buy

C. saved – don’t buy

4. If they ______(decide) to tát stay here, they ______(spend) more time for each other.

A. decided – spent

B. decided – will spend

C. decided – would spend

5. If we ______(talk) about this topic, Ahn ______(be) very happy.

A. talked – will be

B. talked – would be

C. talked – was

6. If I were you, I ______(not drink) red wine.

A. wouldn’t drink

B. won’t drink

C. didn’t drink

7. If Lanny ______(live) in Vietnam, she ______(speak) Vietnamese fluently.

A. lived – could speak

B. lived – spoke

C. lived – will speak

8. They ______(get) the trophy if they ______(win) the match.

A. got – won

B. will get – won

C. would get – won

9. If Lam ______(shave) his head, her parents ______(be) mad.

A. shaved – would be

B. shaved – will be

C. shaved – were

10. If I ______(catch) that bus, I ______(go) to tát school on time.

A. caught – went

B. caught – will go

C. caught – would go

11. What ______(Chi/do) if she ______(fail) the entrance exam?

A. did Chi vì thế – failed

B. will Chi vì thế – failed

C. would Chi vì thế – failed

12. If you ______(do) exercise regularly, you ______(not get) ill.

A. did – won’t get

B. did – wouldn’t get

C. did – don’t get

13. Where ______(you/choose) if you ______(travel) around the world?

A. would you choose – traveled

B. vì thế you choose – traveled

C. will you choose – traveled

14. If they ______(live) in America for 2 years, their English ______(improve).

A. lived – will improve

B. lived – would improve

C. lived – improved

15. If David ______(act) more friendlily, more people ______(like) to tát talk to tát him.

A. acted – liked

B. acted – will like

C. acted – would like

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. B

6. A

7. A

8. C

9. A

10. C

11. C

12. B

13. A

14. B

15. C

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

Bài tập dượt 3. Tìm và sửa lỗi sai trong những câu sau. 

1. Loren won’t be lost if he bought a thành phố map.

2. If Sam talks about her problems, she would feel much better.

3. If they borrowed books from libraries early, they will save more money. 

4. If I are you, I would go to tát the các buổi party with Jean.

5. If I met BTS, I will take a picture with them.

6. I will feel delighted if I went out with you.

Đáp án:

1. won't be lost -> wouldn't be lost

2. talks -> talked

3. will save -> would save

4. are -> were

5. will take -> would take

6. will feel -> would feel 

Bài tập dượt 4: Bài tập dượt câu ĐK loại 2 viết lách lại câu

1. My quấn doesn’t let bủ take a rest. I feel exhausted now. 

2. I’m not going to tát buy this siêu xe for you because it wastes too much money.

3. The weather is not good today. We can’t go out for a walk. 

4. They don’t tell her the truth. She is very upset now. 

5. I don’t know Ronald’s address sánh I can’t send him the các buổi party invitation.

Đáp án:

1. If my quấn let bủ take a rest, I wouldn't feel exhausted now.

2. If this siêu xe didn't waste too much money, I would buy it for you.

3. If the weather were good today, we could go out for a walk.

4. If they told her the truth, she wouldn't be upset now.

5. If I knew Ronald's address, I could send him the các buổi party invitation.  

Bài viết lách bên trên của Langmaster vẫn gia tăng lại kỹ năng và kiến thức và hỗ trợ một trong những bài tập câu điều kiện loại 2. Hy vọng qua loa những bài bác tập dượt viết lách câu ĐK loại 2, bài tập câu điều kiện loại 2 trắc nghiệm phía trên, những chúng ta cũng có thể thạo được điểm ngữ pháp phổ biến này và vận dụng vô cả tiếp xúc và thi tuyển nhé!

Xem thêm: education normally provides undergraduate and postgraduate education as well as vocational