after graduating from university i want to my father's footsteps

Câu hỏi:

21/03/2020 83,117

Bạn đang xem: after graduating from university i want to my father's footsteps

A. follow in         

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về cụm động từ

Follow in one's footsteps: theo đòi bước đi của người nào, nối nghiệp của ai

Tạm dịch: Sau Khi chất lượng tốt nghiệp ĐH, tôi ham muốn theo đòi bước đi của tía tôi.

Các cụm kể từ khác:

Success in: thành công xuất sắc vô nghành nghề dịch vụ gì

Go after: xua đuổi theo đòi, theo đòi dõi ai đó

Keep up: nối tiếp nhưng mà không ngừng nghỉ nghỉ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The archaeological excavation _____ to lớn the discovery of the ancient thành phố lasted several years.

A. led         

B. leading    

C. to lead    

D. being led

Câu 2:

I don't know what to lớn say to lớn break the _____ with someone I've just met at the buổi tiệc ngọt.

A. air          

B. ice          

C. leg 

D. rule

Câu 3:

We take _____ in doing the washing-up, cleaning the floor and watering the flowers.

A. turn       

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

B. out          

C. around    

D. turns

Câu 4:

The director informed that no candidate ______ all the criteria for the administrative position.

A. completed       

B. fulfilled   

C. achieved           

D. suite

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

You can feel more at ease by taking part in group dating. It’s the only way.

A. By taking part in group dating can you only feel more at ease.

B. Only by taking part in group dating can you feel more at ease.

C. The only way you are by taking part in group dating can feel more at ease.

D. The way you can feel more at ease is taking part in only group dating.

Câu 6:

Most of the students in that special school are making good progress, but Michael is a _____ case.

A. hopefully        

B. hopeless 

C. hopeful   

D. hopelessly

Xem thêm: kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ