Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm Nhâm Thìn tức ngày 30 tháng 12 năm 2012, Tăng Ni Thừa Thiên – Huế, vân tập về Tháp Tổ sư Liễu Quán tại núi Thiên Thai thuộc phường An Tây, thành phố Huế; để dự lễ Tảo Tháp của đức Tổ sư thượng Thiệt hạ Diệu hiệu Liễu Quán.

Ngày  21 tháng 11 năm Nhâm Thìn tức ngày 02 tháng 01 năm 2013, tại Tổ Đình Thiền Tôn Lễ Giỗ Tổ Đức Tổ Sư Thiệt Diệu – Liễu Quán được tổ chức như hằng năm.

Mùa Xuân năm Nhâm Tuất (1742) Ngài mở Đại giới đàn tại chùa Viên Thông. Vào cuối Thu năm ấy, Ngài lâm bệnh nhưng không có dấu hiệu gì trầm trọng. Qua tháng mười Ngài họp các đệ tử lại và nói: “Sứ mạng của Thầy ở đời nầy những gì cần làm đã làm xong”.

Tháng 11 năm ấy, mấy ngày trước khi viên tịch, Ngài ngồi dậy tự tay viết bài kệ:

Thất thập dư niên thế giới trung,

Không không sắc sắc diệc dung thông;

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý,

Hà tất bôn man vấn Tổ Tông.”

Nghĩa: “Ngoài bảy mươi năm trong thế giới,

Không không sắc sắc thảy dung thông;

Ngày nay nguyện mãn về quê cũ,

Nào phải ân cần hỏi Tổ Tông ?

Viết xong bài kệ, Ngài lại bảo đệ tử: “Các con hãy áp dụng thực hành Thánh hạnh, luôn nghĩ đến vô thường mau chóng, siêng tu Thánh đạo”.