Kinh - Luật - Luận » Kinh
Học Pali qua kinh tụng
Ngày 12/06/2012
LỜI MỞ ĐẦU Công việc học tập và nghiên cứu ngôn ngữ của đức Phật là bổn phận của người Phật tử xuất gia và tại gia. Tuy rằng Pāli là một ngôn ngữ khó học so sánh với các ngôn ngữ khác, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tiếp thu ngôn ngữ ấy được.
»
 
Phật Nói Kinh A-Di-Đà
Ngày 30/12/2011
Tôi nghe như vậy, một thời Phật tại nước Xá Vệ vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc cùng đại tỳ khưu tăng đủ một ngàn hai trăm năm mươi người, đều là bậc a la hán nhiều người biết tiếng.
»
 
PHẬT NÓI KINH KIẾN CHÁNH
Ngày 27/12/2011
Đạo lý luân-hồi đã được Phật giảng dạy trong nhiều Kinh Luận. Kinh Kiến-Chánh sau đây là một. Nội dung Kinh này, Phật dùng nhiều bằng chứng ví dụ để chứng minh một phần đạo lý ấy.
»
 
KINH LỬA CHÁY, Aditta-pariyaya Sutta (SN 35.28)
Ngày 27/12/2011
Vài tháng sau khi giác ngộ, Ðức Phật giảng bài pháp nầy cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thần lửa đồi Gayasisa. Ðức Phật đã dùng ví dụ về lửa cháy (lửa tham, sân, si) để dạy về tâm xả ly đối với các cảm thọ qua sáu căn. Sau khi nghe bài giảng này, toàn thể thính chúng đắc quả A-la-hán.
»
 
KINH VÔ NGÃ TƯỚNG, Anatta-lakkhana Sutta (SN 22.59)
Ngày 27/12/2011
Kinh Vô Ngã Tướng, đức Phật đã dạy 5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là vô ngã. Bất cứ uẩn nào quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".
»
 
KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN, Dhammacakkappavattana Sutta (SN 56.11)
Ngày 27/12/2011
Đây là kinh đầu tiên được đức Phật thuyết cho 5 anh em Kiều Trần Như... tại vườn Lộc Uyển (Migadāya) gần Sarnath, phố Isipatana ở Varanasi. Kinh này cũng thường được gọi là giáo lý Tứ Thánh Đế, một kinh rất quan trọng. Tại đây trở thành một trong bốn Thánh Tích thiêng liêng của Phật giáo.
»
 
KINH PHÁP CÚ
Ngày 17/12/2011
Kinh Phap Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc.
»
 


    Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài